Процедура за придобиване на научната степен "доктор" на Румен Шивачев

На 14 юни 2016 г. от 15.00 ч. в зала 102 на Института за литература при БАН ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен “доктор” на тема: "Бай Ганьо – мит и образ“ на Румен Шивачев - Институт за литература при БАН. Професионално направление 2.1. Филология, научна специалност „Българска литература /нова и съвременна българска литература/“

Научен консултант: доц. д-р Живко Иванов
Председател на НЖ: доц. д-р Пламен Антов

Рецензии:

Становища:

Материалите по защитата са на разположение в Института за литература, стая № 705 и са публикувани на интернет страницата на ИЛ при БАН: http://www.ilit.bas.bg