Процедура за придобиване на научната степен на Даниела Трифонова Беличовска

На 2 ноември 2015 г. от 12.00 часа в зала 102 на Института за литература при БАН, бул. “Шипченски проход” № 52, бл. 17, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен “доктор” на тема: „Опозицията град – село в българската проза от Освобождението до края на Първата световна война“ на Даниела Трифонова Беличовска, докторант на самостоятелна подготовка в Института за литература, професионално направление 2.1. Филология, специалност „Българска литература /Нова и съвременна българска литература/“

Научен консултант: доц. д-р Пламен Антов

Председател на НЖ: доц. д-р Емил Димитров

РЕЦЕНЗЕНТИ:

СТАНОВИЩА:

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в Канцеларията на Института за литература, ет. 7, стая 705 и са публикувани на интернет страницата на ИЛ при БАН: http://www.ilit.bas.bg