Процедура за придобиване на научна степен "доктор" на Елена Григорова Давчева

На 2 юни 2014 г. от 14:00 часа в Големия салон на Института за литература при БАН, бул. “Шипченски проход” № 52, бл. 17, София, ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен “доктор”на тема: "

„Руската литература за деца от XIX век. Проблеми на рецепцията в България“.

на Елена Григорова Давчева,

редовен докторант в Института за литература при БАН. Научно направление „Сравнително литературознание“, специалност - Руска литература

Научен ръковедител: доц. д-р Радослава Велчева Илчева
Председател на НЖ: доц. д-р Христо Петров Манолакев

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Материалите по защитата са на разположение в Института за литература, стая № 705 и са публикувани на интернет страницата на ИЛ при БАН: http://www.ilit.bas.bg