Конкурс за доцент в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност „Българска литература (Литература на Българското възраждане)“, обявен в ДВ бр. 57 от 4.07.2023 г. С единствен кандидат: д-р Мария Пилева

Публикувано на: 14.11.2023 12:53

Справка за научните приноси

Списък на публикации

Списък на цитиранията

Научното жури за конкурса се състои от:

Председател:   проф. д. н. Николай Аретов

РЕЦЕНЗЕНТИ
проф. д. н. Анисава Милтенова / БЪЛГАРСКИ ENGLISH /
проф. д. н. Татяна Стойчева / БЪЛГАРСКИ ENGLISH /
СТАНОВИЩА
проф. д. н. Николай Аретов / БЪЛГАРСКИ ENGLISH /
проф. д. н. Румяна Дамянова / БЪЛГАРСКИ ENGLISH /
проф. д. н. Милена Кирова / БЪЛГАРСКИ /
проф. д-р Пламен Митев / БЪЛГАРСКИ ENGLISH /
доц. д-р Надежда Александрова / БЪЛГАРСКИ ENGLISH /