Институтът за литература към БАН – София, обявява конкурс за Асистент в професионално направление 2.1. Филология по научна специалност „Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Италианска литература)“ – със срок 1 месец от публикуването на обявата на сайта на Института за литература.

Публикувано на: 02.11.2022 11:56

Обявата е публикувана на сайта на Института за литература на 2 ноември 2022 г.

Краен срок за подаване на документи – 1 декември 2022 г., включително.

Документи: 
1. Заявление за участие в конкурса; 
2. Мотивационно писмо;
3. Автобиография (по европейски образец);
4. Диплома за висше образование за образователно-квалификационна    степен „магистър“;
5. Диплома за образователна и научна степен „доктор“, ако кандидатът има такава;
6. Медицинско свидетелство*;  
7. Свидетелство за съдимост*;
8. Удостоверение за стаж по специалността (ако има такъв);                                            9.  Други (по преценка на кандидата, напр. списък на публикации, научно-приложни резултати, препоръки, награди, сертификати и др.).

* За кандидатите, които са служители на БАН, не се изисква медицинско свидетелство и свидетелство за съдимост.

Документите се подават на хартия в Канцеларията на Института – бул. „Шипченски проход“ № 52,  бл. 17,  ет. 7,  ст. 704, тел.  02/979-29-90.