Институтът за литература към БАН – София, обявява конкурс за Доцент в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Теория и история на литературата (Прагматизъм и литературознание) – със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 105 от 11 декември 2020 г.

Публикувано на: Sat, 12/12/2020 - 13:10

Документи:

1. Молба за допускане, придружена от документите по чл. 19 от ЗРАСРБ, както следва:
2. Автобиография (европейски образец);
3. Диплома за висше образование и приложенията към нея (оригинал);
4. Диплома за образователната и научна степен „доктор“ или научната степен „доктор на науките” (оригинал);
5. Документ за академична длъжност (ако има такава) - оригинал
6. Удостоверение за стаж по специалността;
7. Справка за изпълнение на минималните национални изисквания и на изискванията по чл. 1а, ал. 2, както и справка за оригиналните научни приноси, към които се прилагат съответните доказателства съгласно чл. 57 от ППЗРАСРБ;
8. Списък на публикации със диференциране на монографии, студии, статии и др.;
9. Списък на цитиранията;
10. Комплект от научните трудове, представени за участие в конкурса, на хартиен носител и в електронен вид (сканирани или в pdf-формат); 
11. Медицинско свидетелство (оригинал);
12. Свидетелство за съдимост;
13. Копие от обявата за конкурса, публикувана в държавен вестник. 

* За кандидатите, които са служители на БАН, не се изисква медицинско свидетелство и свидетелство за съдимост.

Документи се подават в Канцеларията на Института – бул. „Шипченски проход“ № 52,  бл. 17,  ет. 7,  ст. 704, тел.  02/979-29-90.