проф. дизк Ангел Ангелов

Научните интереси на Ангел Ангелов са в следните области: критическа история на литературознанието; антимодерни концепции за културата и за изкуството в Европа от ХІХ в.; история на европейската култура ХІV-ХХ в.

Избрани публикации:

Монографии

 • Конкретни утопии – проектите на Кристо. София, 1997 (из-во Отворено общество). Част от третата глава е преведена на полски в: Tygiel Kultury (misiencznik), nr. 4-6/ 2001, s. 192-204).
 • Историчност на визуалния образ, София, 2009 (самиздат), 480 с.
 • Dimităr Dobrovič (1814/16 - 1905): (Anti)Moderne, Exotik und Souvenirbilder in der Mitte des 19. Jahrhunderts, Sofia, 2016; 29 Abb., S. 133
 • Anti/Modernität: Bilder des Exotischen und des Paradieses auf Erden in Europa im 19. Jahrhundert, 378 S., 53 Abb.

Съставителства и сборници:

 • Литература и култура (съставителство и предговор), С. 1992, изд. на БАН
 • Общуване с текста (съставителство, съвместно с Александър Кьосев, предговор), С. 1993, изд. на СУ “Св. Климент Охридски”
 • Ханс Роберт Яус, Исторически опит и литературна херменевтика, С. 1998, изд. на СУ “Св. Климент охридски” (съставителство, предговор, научна редакция)
 • Бруно Валтер, Густав Малер (съст. и предговор А. Ангелов), В. Търново, 1999 (изд. ПИК)
 • Следистории на изкуството – читанка (съставителство, предговор, научна и езикова редакция, съвместно с Ирина Генова), С. 2001 с. 240 (фондация Сфрагида)
 • Разказвайки образа – читанка (съставителство, послеслов, научна и езикова редакция, съвместно с Ирина Генова), С. 2003, с. 239 (изд. Сфрагида)

Компактдиск

 • Изкуство / история – произведения, подходи, дебати. Второ разширено издание. (в съавторство с Ирина Генова), С. 2005 (Студио за мултимедия към НБУ)

Научна квалификация:
1973-77 – Висше образование, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Българска филология“, втора специалност „Руска филология“
1977, 1980 – Филолог-специалист в Института за български език, БАН.
1978-79 – редовна военна служба.
1981 – Аспирант по теория на литературата в Института за литература. Научен ръководител проф. д.н. Атанас Натев.
1989 – Образователна и научна степен доктор. Дисертация „Традиция и литературно произведение. Теоретически проблеми“.
1990 – Научен сътрудник I ст. (= гл. асистент) в Института за литература
1999 – Доцент по теория и история на културата в ЮЗУ „Неофит Рилски“ Благоевград.
2000-2004 – Извънреден доцент по история и теория на културата в НБУ, София.
2007 – Доктор на изкуствознанието
2009 – Професор по Теория и история на културата
2017 – Професор по теория и история на литературата

Участие в международни организации:

 • Член на Академичен кръг по сравнително литературознание - АКСЛИТ
 • Член на българската секция на Международната асоциация на критиците на изкуството със седалище в Париж (AICA)
 • Член на международната редколегия на непериодичното издание:
 • Contesti Antropologici/Anthropological Contexts
 • Direttrici/Editors: Loredana Bellantonio, Elisabetta Di Giovanni
 • Comitato scientifico: Annamaria Amitrano, Angel Angelov, Lisa Cerroni, Johan Leman, Branislav Radelijc
 • Palermo University Press

Участие в научни проекти (от 2015):
2018-2021  Литературните понятия и техните контексти - съвместен проект между Институт по литература, БАН и Институт Бадань литерацких, ПАН
2019-2021 Slovenian and Bulgarian Literatures and Cultures in the Context of World Literature, Съвместен проект с Институт за литература при Словенската Академия на Науките  
2019-2021 – Литература и общество. Съвместен проект с Институт за литература при Унгарската Академия на Науките  
2017 - Методологически проблеми на литературознанието
2011-2015 Визуални концепции за антимодерността в Европа през ХІХ в.

Ръководство на докторанти:
1. Ирен Илиева Крумова
диплома № 33063, издадена на 10.04.2009. Присъдена  образователна и научна степен „доктор“ по научната специалност 05.08.33 „Теория и история на културата“ въз основа на защитена дисертация на тема: „Културна рецепция на научната дейност на Карл Линей в Западна Европа (XVIII-XIX век) и в Швеция ( XIX-XX век)“.
2. Анелия Любенова Далева
Номера на дипломата е 0165 от дата 12 юни 2015 година.
Присъдена образователна и научна степен "доктор" по научната специалност 05.08.33 "Теория и история на културата" въз основа на защитена дисертация на тема: „Социо-културни влияния на туризма върху местните общности“
Втори научен ръководител
доц. д-р Мария Станкова, катедра „Туризъм“, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград
3. Яна Петрова Тодорова
Тема на дисертационния труд:
„Визуални концепции за българското село 1850 – 1912 г.“
Зачислена: Заповед № 380 от 28.02.2013 г.
Отчислена с право на защита на 28. VІІІ. 2016
4. Райна Георгиева Николова, Рефлексията за жената в творчеството на две писателки от ранно-модерна Венеция  - Модерата Фонте  и Лукреция Маринели
Успешно защитила на 31.V.2019; катедра „Културология“, ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
5. Ива Иванова, Митът за земния рай в туризма. Социо-културни и
антропологически аспекти. Предстои защита на дисертацията.

Специализации:
Централен институт за история на литературата към Академията на науките на ГДР, Берлин януари–март 1984 Zentralinstitut für Literaturgeschichte, Akademie der Wissenschaften der DDR  
Виенски Университет, Gottfried-von-Herder Stipendium, 1989-90.
Институт за история на изкуството, Университет „Мартин Лутер“ Хале, Германия 1990-94
Стипендиант на културния отдел на италианското министерство на външните работи през 1993 и 1994 г.  
Стипендия на Университета за чужденци в Перуджа, Италия 1996, 1999.
Стипендия на Австрийския институт за Югоизточна Европа – ноември-декември 1995
Стипендия на Факултета за фундаментални и интегративни науки на Виенския Университет - декември -януари 1996-97 г.
Getty Summer Institute in Visual and Cultural Studies 28.06.-31.07.98, Rochester, NY
Стипендия на DAAD, Университет Констанц, Германия, ноември – декември 1998
Institute for Advanced Study, Wassenaar, Holland, ноември 2000 – януари 2001
Universita’ per Stranieri, Perugia, Italia, септември – октомври 2001, септември 2003, юли 2006
Летен курс в Централноевропейския Университет, Будапеща – “Studying the Visual after the Cultuiral Turn”, юли 2002
Институт за литература при Унгарската  академия на науките – декември 2002, декември 2005.
Летен курс в Централноевропейския Университет, Будапеща – “Visual Studies Today”, юли 2003
Институт за литература (Instytut badań literackich) при Полската Академия на науките, Варшава – юли 2004, декември 2008, декември 2012, октомври 2018
Università degli Studi di Firenze, Italia – юни-август 2005
Стипендиант на Collegium Budapest, Institute for Advanced Study, Будапеща, Унгария -2007/2008
Стипендиант на Министерството на външните работи на Република Италия - Факултет по социални науки на Università degli Studi di Firenze, Italia – юни-юли 2010
Стипендиант на DAAD, Фридрих-Вилхелмс-Университет Бон, октомври – декември 2010
Индивидуален проект към семинара по Романска филология на Фридрих-Вилхелмс-Университет Бон, януари 2012
Индивидуален проект към Факултета по социални науки, Университет Флоренция, юли 2012
Индивидуален проект към семинара по Романска филология на Фридрих-Вилхелмс-Университет Бон, януари 2013
Стипендиант на DAAD и индивидуален проект в Институт по романска филология,  Фридрих-Вилхелмс-Университет Бон, юни– септември 2015
Институт по романска филология,  Фридрих-Вилхелмс-Университет Бон, юли-август 2017, юни-юли 2018, юни-юли 2019