ПЪРВИ БЪЛГАРО-МАКЕДОНСКИ НАУЧЕН СЕМИНАР ПО ПРОБЛЕМИ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЦЕННОСТИ В ХУДОЖЕСТВЕНАТА ЛИТЕРАТУРАТА

От 10 до 12 април в Охрид (Република Македония) се проведе първият българо-македонски научен семинар по проекта „Европейски ценности в творчеството на български и македонски литературни творци през ХХ век“, осъществяван в рамките на съвместната програма между Българската академия на науките и Македонската академия на науките и изкуствата. Ръководители на проекта са доц. д-р Александър Йорданов от Института за литература при БАН и академик Милан Гурчинов от МАНУ.

На семинара бяха обсъдени проблеми по една от основните теми на проекта – „Модернизмът като европейска ценност в литературното творчество на български и македонски поети, писатели и критици през ХХ век.“ От българска страна с доклади и в дискусията участваха проф. дфн. Светлозар Игов (за типологията и периодизацията на българския модернизъм), доц. д-р Цветанка Атанасова (за изданието „Критическото наследство на българския модернизъм. Т. 1-4.“), гл.ас.. д-р Иван Христов – за литературните идеи на кръга „Стрелец“. Доцент д-р Елка Димитрова представи дигиталния проект „Българският литературен модернизъм“, а доц. д-р Александър Йорданов – критическите идеи и интерпретации на европейското и родното в българския модернизъм.

Македонските участници в семинара представиха различни аспекти от развитието на модерните търсения в македонската литература в периода от средата на 50-те до средата на 60-те години на миналия век. Доклади върху новите явления в поезията, прозата и критиката, както и върху рецепцията на западноевропейски автори и модерни направления изнесоха акад. Милан Гурчинов, д-р Елизабета Шойлева, д-р Лидия Капушевска-Дракулeвска и д-р Анастасия Гурчинова.

В дискусиите на семинара бяха обсъдени и кръг от проблеми и идеи, които да се превърнат в основни за подготвяната от участниците в проекта международна конференция в края на настоящата година.

Програмата на проекта предвижда в края на месец октомври във Варна да се проведе научна конференция „Модернизмът като европейска ценност в българската и македонската литература. Сходства и различия.“ , която ще бъде отворена за участие и на други български и македонски учени, както и за участници от други страни.

Проектът има за цел да изследва онези пространства в литературата, които показват, че духовният свят на човека от този европейски регион се вписва цялостно в европейската ценностна система. В проекта се реализират изследвания и върху рецепцията на европейските литературни течения и тенденции, а така също се проучват и проблеми, свързани с рецепцията на стилове, теми и идеи в контекста на модернизма и авангардизма, реализма, движението „родно изкуство“ и др. Целта е да се изтъкне приобщеността на литературните творци от този регион към феномени и процеси в европейската литература на ХХ век.