Институтът за литература към БАН – София, обявява конкурс за Професор в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Теория и история на литературата – със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 94 от 25 ноември 2016 г.

Публикувано на: 25.11.2016 13:28

Документи:

 • 1. Молба за допускане до участие в конкурса;
 • 2. Автобиография (европейски образец);
 • 3. Диплома за висше образование с приложенията към нея (оригинал);
 • 4. Диплома за образователната и научна степен „доктор“ или научната степен „доктор на науките”;
 • 5. Документ за академичната длъжност “доцент”;
 • 6. Удостоверение за професионален стаж по специалността;
 • 7. Справка за изпълнение на минималните национални изисквания и на изискванията по чл. 1а, ал. 2, както и справка за оригиналните научни приноси, към които се прилагат съответните доказателства съгласно чл. 57 от ППЗРАСРБ;
 • 8. Списък на публикации със диференциране на монографии, студии, статии и др.;
 • 9. Списък на цитиранията;
 • 10. Медицинско свидетелство (оригинал);
 • 11. Свидетелство за съдимост;
 • 12. Комплект от научните трудове, представени за участие в конкурса, на хартиен носител и в електронен вид (сканирани или в pdf-формат);
 • 13. Копие от обявата за конкурса, публикувана в Държавен вестник.

Документи се подават в Канцеларията на Института – бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17, ет. 7, ст. 704, тел. 02/979-29-90.