Конкурси

Публикувано на: 26.11.2012 18:12

Институтът за литература при БАН София обявява конкурс за главен асистент по теория и история на литературата 05.04.01. със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 18 от 02.03.2012 г. Документи в канцеларията на Института, бул. “Шипченски проход“ № 52, бл. 17, ет. 7, ст. 704, тел. 02/971-70-56.


Институтът за литература при БАН София обявява конкурс за “Професор” по научната специалност “Българска литература” (Стара българска литература) 05.04.02 със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”, бр.65 от 23.08.2011 г. Документи в канцеларията на Института, бул. “Шипченски проход“ № 52, бл. 17, ет. 7, ст. 704, тел. 02 9717056.

Кандидат в конкурса:
доц. дн. Анисава Любенова Милтенова

Резюмета на трудовете

Анотирана библиография

Научното жури на конкурса за “Професор” по “Българска литература” (Стара българска литература) - 05.04.02 се състои от:

 1. доц. д-р Елена Томова председател на журито рецензия
 2. проф. дн Донка Петканова рецензия
 3. проф. д-р Христо Трендафилов рецензия
 4. проф. д-р Васил Гюзелев становище
 5. проф. дпн Йордан Табов становище
 6. проф. дн Елка Бакалова становище
 7. доц. д-р Ана Стойкова становище

Институтът за литература при БАН София обявява конкурс за “Доцент” по научната специалност “Българска литература” (Литература на Българското възраждане) 05.04.02 със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”, бр.65 от 23.08.2011 г. Документи в канцеларията на Института, бул. “Шипченски проход“ № 52, бл. 17, ет. 7, ст. 704, тел. 02 9717056.

Кандидат в конкурса:
д-р Недка Неделчева Капралова

Резюмета на трудовете

Научното жури на конкурса за доцент по “Българска литература” (Литература на Българското възраждане) - 05.04.02 се състои от:

 1. проф. дн Николай Аретов председател на журито становище
 2. проф. дн Милена Кирова рецензия
 3. проф. д-р Кирил Топалов рецензия
 4. проф. дн Румяна Дамянова становище
 5. проф. дн Албена Георгиева становище
 6. доц. д-р Катя Станева становище
 7. доц. д-р Елка Трайкова - становище.

Институтът за литература при БАН София обявява конкурс за “Доцент” по научната специалност “Българска литература” (Стара българска литература) 05.04.02 със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”, бр.65 от 23.08.2011 г. Документи в канцеларията на Института, бул. “Шипченски проход“ № 52, бл. 17, ет. 7, ст. 704, тел. 02 9717056.

Кандидат в конкурса:
гл. ас. д-р Радослава Цветанова Станкова

Резюмета на трудовете

Научното жури на конкурса за доцент по “Българска литература” (Стара българска литература) - 05.04.02 се състои от:

 1. доц. д-р Ана Стойкова председател на журито становище
 2. доц. д-р Мария Йовчева рецензия
 3. проф. дн Боряна Христова рецензия
 4. проф. дн Донка Петканова становище
 5. проф. дн Климентина Иванова становище
 6. проф. дн Панайот Карагьозов становище
 7. доц. д-р Лиляна Грашева - становище.

Институтът за литература при БАН София, обявява конкурс за главeн асистент по: 05.04.02 българска литература (стара българска литература) със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 65 от 23 август 2011 г. Документи в канцеларията на института, бул. Шипченски проход 52, бл. 17, ет. 7, стая 704, тел. 02/971-70-56.

Кандидат:

д-р Диляна Радославова Петрова

Научното жури за конкурса е в състав:

 1. доц. д-р Елена Томова председател
 2. доц. д-р Анисава Милтенова вътрешен член
 3. доц. д-р Ана Стойкова вътрешен член
 4. проф. Боряна Христова външен член
 5. доц. д-р Елисавета Мусакова външен член.

Изпитът по конкурса ще се проведе на 1 декември 2011 г., от 9.30 ч.