Интеркомпетенции и диалог чрез литературата (IDiaL)

  • Project Status
    Ended

Ръководител: доц. д-р Рая Кунчева.

Цел на проекта е изграждане на ключови умения за общуване и учене, както на и социални и граждански умения. Предвидено е изработването на многофункционално електронно помагало за учители на базата на добри педагогически практики, даващо възможност литературни текстове да бъдат използвани и по други хуманитарни предмети.

Съвместно с Великобритания, Финландия, Испания, Латвия и Словения, по програма "Коменски".