Образи на другото в литературната комуникация. Диалогизми, интерференции

  • Project Status
    Ended

Ръководител ст. н.с. д-р Радосвет Коларов.

Цел на проекта е да изследва различните аспекти на другостта в търсене на идентичност в две различни национални традиции в полето на културата, антропологията, литературата, езика, превода и илюстрацията. В рамките на проекта излезе от печат на английски език сборникът с изследвания "Images of the Other in Literary Communication" (2006), съдържащ статии, четени като доклади на българо-унгарската конференция, проведена през 2002 г.

Съвместно с Унгарската академия на науките