Докторска програма „Теория и история на литературата (Литературна антропология)“

Област на висше образование 2. Хуманитарни науки
Професионално направление 2.1. Филология

Квалификационна характеристика

Докторската програма „Теория и история на литературата“ на Института за литература към БАН подготвя висококвалифицирани специалисти в областта на теорията на литературата, профилирани в изследването на специфичните начини, по които художествената словесност формира обществената менталност, изграждайки чувства, убеждения и нагласи в различните човешки общности и у съставляващите ги индивиди. Докторантите от тази научна специалност постигат професионално изследователско ниво в проучването и интерпретирането на произведенията на художествената словесност (мит, фолклор, литература), разглеждани като специфични социални медиатори. Проблематиката се изучава и разработва в широк културен контекст и през призмата на взаимодействията между изследователските методи на литературознанието и културната антропология. Изследванията в областта на тази научна специалност в Института за литература и съответно обучението на докторантите следват съвременните научни тенденции и критериите за качество, възприети в Европа и света.

Описание

Докторската програма „Литературна антропология“ предвижда изследването на проблеми, свързани с реалното функциониране на словесността в различни човешки общности – традиционни и модерни; запознаване с методите на културната антропология, дискурсивния анализ, литературната интерпретация; изучаване на художествените явления в специфичния културен и исторически контекст, в който те функционират. 

Изследователските задачи, решавани с помощта на тези методи, покриват теми с широк обхват – от изследване на отделни периоди в развитието на словесността, разгледана като социален медиатор, до анализа на социалните функции на литературата за постигане на определени идеологически и културни резултати. Не на последно място, докторската програма „Литературна антропология“ въвежда докторантите в различните методологически парадигми за интерпретация на художествените явления. Така дефинирана, докторската програма е в пълно съответствие със стратегическата цел и мисия на Института.

Обучението по докторската програма „Литературна антропология“ се организира като процес с няколко задължителни елемента – добро познаване и анализ на емпиричните данни, добра теоретична подготовка, овладяване методите на научното писане и разпространение на резултатите – доклади на национални и международни конференции, научни публикации в специализирани издания и др. Докторската програма се актуализира непрекъснато, обогатявайки своята тематика и въвеждайки нови методи за обучение.