Panov, Alexander

Written by Институт за литература. Posted in Names | . Hits: 6192

Област на научни интереси: Теория на литературата, историческа поетика, литературна антропология, жанрова теория, поетика на българската литература.

  Образование:

 • 2011 г. Доктор на науките. Тема на дисертацията: „Художествена система на Ботевата поезия“.
 • 1985 г. Кандидат на науките (доктор). Тема на дисертацията: „Жанрове в българската лирика на прелома между ХIХ и ХХ в.“
 • 1984 – 1985 г. Специализация в Естония.
 • 1979 – 1983 г. Редовен аспирант по теория на литературата в Института за литература при БАН. Научен ръководител: проф. дфн Атанас Натев
 • 1978 г. Магистър по Българска филология в СУ „Св. Климент Охридски“. Втора специалност – философия.
 • 1972 г. Средно образование в Механотехникум „Юрий Гарагин“ гр. Перник.
 • Заемани академични длъжности:

 • 2012 г. Професор по теория и история на литературата
 • 1997 г. Ст. н. с. II ст. (доцент) в секцията по теория на литературата в Института за литература при БАН.
 • 1988 г. Н. с. I ст. (главен асистент) в секцията по теория на литературата в Института за литература при БАН.
 • 1986 -1988 г. Хоноруван преподавател по историческа поетика в Шуменския университет „Константин Преславски“.
 • 1986 г. Н. с. II ст. (ст. асистент) в секцията по теория на литературата в Института за литература при БАН.
 • 1985 г. Филолог-проучвател в секцията по теория на литературата в Института за литература при БАН.
 • 1981 – 1983 г. Хоноруван асистент по теория на литературата в СУ „Св. Климент Охридски“
 • Преподавани курсове:

 • 1981 – 1983 г. Семинарни занятия по теория на литературата в СУ „Св. Климент Охридски“.
 • 1986 – 1988 г. Лекционен курс по историческа поетика в Шуменския университет „Константин Преславски“.
 • 2001 – 2006 г. Магистърски курс „Методика на научното изследване“ в СУ „Св. Климент Охридски“.
 • 2012 г. Магистърски курс „Наратология“ в СУ „Св. Климент Охридски“.
 • Докторанти:

 • 2003 – 2006 г. – Григор Григоров.
 • Докторантът е получил наградата „Високи научни постижения – 2008“ за най-приносна дисертация в областта на хуманитаристиката, защитена през 2007 година. Наградата е присъдена от Съюза на учените в България, Висшата Атестационна комисия и Федерацията на научно-техническите съюзи.
 • Ръководител и участник в научни проекти:

 • Български литературен процес. Проблеми на поетиката – ръководител.
 • Методологически проблеми на литературознанието – участник.
 • Понятия и проблеми на съвременното литературознание. Справочни и антологични издания – участник.
 • Литературните понятия и техните контексти (българо-полски) – участник.
 • Литература и литературознание (българо-унгарски) – участник.
 • Историческа поетика - участик
 • Участие в научни конференции:

 • 1987 г. Международна конференция по исорическа поетика в Прага.
 • 1988 г. Първа национална конференция по историческа поетика в Банкя
 • 1989 г. Втора национална конференция по историческа поетика в Банкя
 • 2002 г. Българо-полска конференция „Памет и текст“.
 • 2003 г. Национална конференция „Диалогичната природа на креативността“.
 • 2004 г. Национална конференция „Цветан Тодоров – теоретик и хуманист“.
 • 2005 г. Национална конфференция „Литературознанието на ХХ в. – динамика на ценностите“.
 • 2005 г. Българо-полска конференция „Иконичността в литературната комуникация”.
 • 2006 г. Национална конфференция „Литературознанието на ХХ в. – динамика на ценностите“ – втора част.
 • 2007 г. Национална конференция „Обектът на литературната теория – загубван, присвояван, отстояван“.
 • 2008 г. Българо-полска конференция „Поглед и значение“.
 • 2008 г. Българо-унгарска конференция „Литература и литературознание“.
 • 2009 г. Национална конференция „Споделени идеи за литературознанието“.
 • 2010 г. Нациионална конференция „Извънлитературното“
 • 2012 г. Българо-полска конференция „Подобие и различие. Проблемът за идентичността“.
 • 2012 г. Национална конференция „Изплъзващият се обект на литературознанието. Невидимата школа“.
 • Избрана библиография:

  І. Дисертации

 • Жанрове в българската лирика на прелома между ХІХ и ХХ столетие (очерк по историческа поетика), София 1983 г., 371 стр. (образователна и научна степен „доктор“)
 • Художествена система на Ботевата поезия. София 2011 г. стр. 403. (научна степен „доктор на филологическите науки“)
 • ІІ. Книги

 • Теория на литературата, София, ИК “Просвета” и ИК „Александър Панов“, 1995 г., 240 стр., 2-ро издание 2000 г.
 • Културни проблеми на българското литературно развитие, София, ИК „Александър Панов“, 1997 г., 240 стр.
 • Художествена система на Ботевата поезия. София, Изд. „Диоген“, 2012 г. 400 стр.
 • „Песни и стихотворения“ от Христо Ботев – структура, основни сюжети и символични образи. София, Изд. „Диоген“, 2012 г. 472 стр.
 • ІІІ. Учебници

 • Литература 8 клас, София, ИК “Анубис” 2000 г., 320 стр. (съвместно с Валери Стефанов)
 • Литература 9 клас, София, ИК “Диоген” 2002 г., 480 стр. (съвместно с Валери Стефанов и Младен Влашки)
 • Литература 10 клас, София, ИК “Диоген” 2001 г., 384 стр. (съвместно с Валери Стефанов и Младен Влашки)
 • Литература 11 клас, София, ИК “Анубис” 2001 г., 384 стр. (съвместно с Валери Стефанов)
 • Литература 12 клас, София, ИК “Анубис” 2002 г., 408 стр. (съвместно с Валери Стефанов)
 • Литература 5 клас, София, ИК “Диоген” 2006 г., 240 стр. (съвместно с Младен Влашки)
 • Литература 6 клас, София, ИК “Диоген” 2007 г., 240 стр. (съвместно с Валери Стефанов и Младен Влашки)
 • ІV. Учебни помагала

 • Матура по литература, София, ИК “Диоген” 2002 г. 152 стр. (съвместно с Валери Стефанов)
 • Изкуството да пишем, София, ИК “Диоген” 2004 г. 112 стр. (съвместно с Валери Стефанов)
 • Изпитът по литература за кандидатстване в СУ “Св. Климент Охридски”, София, ИК “Диоген” 2005 г. 112 стр.
 • Трансформиращ преразказ, София, ИК “Диоген” 2006 г. 112 стр.
 • Примерни тестове за изпита след 7. клас по български език и литература (в съавторство с Андреана Ефтимова) - ИК Диоген 2007 г. 112 стр.
 • Всички знания за теста след 7. клас по български език и литература (в съавторство с Андреана Ефтимова) - ИК Диоген 2007 г. 112 стр.
 • Примерни тестове за Държавния зрелостен изпит по български език и литература (в съавторство с Андреана Ефтимова) - ИК Диоген 2007 г. 112 стр.
 • Всички знания за Държавния зрелостен изпит по български език и литература (в съавторство с Андреана Ефтимова) - ИК Диоген 2007 г. 112 стр.
 • Основни проблеми в българската литература (в съавторство с Валери Стефанов) - ИК Диоген 2007 г. 144 стр.
 • Аз чета между редовете – учебна тетрадка по литература за 5 клас № 1 (в съавторство с Младен Влашки) ИК Диоген 2006 г. 64 стр.
 • Аз чета между редовете – учебна тетрадка по литература за 6 клас № 1 (в съовтарсво с Валери Стефанов и Младен Влашки) ИК Диоген 2007 г. 64 стр.
 • Аз чета между редовете – учебна тетрадка по литература за 7 клас, ИК Диоген 2008 г. 64 стр.
 • Аз пиша съчитнения – учебна тетрадка по литература за 5 клас № 2 ИК Диоген 2006 г. 64 стр.
 • Аз пиша съчитнения – учебна тетрадка по литература за 6 клас № 2 ИК Диоген 2007 г. 64 стр.
 • Аз пиша съчинения – учебна тетрадка по литература за 7 клас № 2 ИК Диоген 2008 г. 64 стр.
 • Книга за учителя по литература за 5 клас ИК “Диоген” 2006, 84 стр.
 • Книга за учителя по литература за 6 клас ИК “Диоген” 2007, 224 стр.
 • Книга за учителя по литература за 8 клас ИК “Анубис” 2000, 84 стр.
 • Книга за учителя по литература за 9 клас ИК “Диоген” 2002, 64 стр.
 • Книга за учителя по литература за 10 клас ИК “Диоген” 2001, 64 стр.
 • Книга за учителя по литература за 11 клас ИК “Анубис” 2001, 84 стр.
 • Книга за учителя по литература за 12 клас ИК “Анубис” 2002, 84 стр.
 • Теми и есета по литература за 8. клас – първи свитък, ИК “Диоген”, 2006 г., 160 стр. (съвместно с Лили Гюлеметова, Ваня Петкова и Виктория Бешлийска)
 • Теми и есета по литература за 8. клас – втори свитък, ИК “Диоген”, 2007 г., 160 стр. (съвместно с Лили Гюлеметова, Ваня Петкова и Виктория Бешлийска)
 • Теми и есета по литература за 10. клас – първи свитък, ИК “Диоген”, 2006 г., 148 стр. (съвместно с Петя Абрашева)
 • Теми и есета по литература за 10. клас – втори свитък, ИК “Диоген”, 2007 г. 148 стр. (съвместно с Петя Абрашева)
 • Теми и есета по литература за 10. клас – трети свитък, ИК “Диоген”, 2008 г. 148 стр. (съвместно с Петя Абрашева)
 • Теми и есета по литература за 11. клас – първи свитък, ИК “Диоген”, 2006 г., 160 стр. (съвместно с Ваня Петкова и Виктория Бешлийска)
 • Теми и есета по литература за 11. клас – втори свитък, ИК “Диоген”, 2007 г., 160 стр. (съвместно с Ваня Петкова и Виктория Бешлийска)
 • Теми и есета по литература за 11. клас – трети свитък, ИК “Диоген” 160 стр. (съвместно с Андрей Ташев)
 • Теми и есета по литература за 12. клас – първи свитък, ИК “Диоген”, 2006 г., 160 стр. (съвместно с Андрей Ташев и Виктория Бешлийска)
 • Теми и есета по литература за 12. клас – втори свитък, ИК “Диоген”, 2007 г., 160 стр. (съвместно с Андрей Ташев и Виктория Бешлийска)
 • Теми и есета по литература за 12. клас – трети свитък, ИК “Диоген”, 2008 г., 160 стр. (съвместно с Андрей Ташев)
 • Да четем и да пишем. Методика за преподаване и учене. София, Изд. „Хуманитас“, 2011 г., 144 ст. (съвместно с Валери Стефанов)
 • V. Студии и статии

 • За двата модела в строежа на българския лирически дискурс. В: сп. Литературна мисъл,1986 г. кн. 5.
 • Проблеми на жанровата теория. В: сп. Литературна мисъл, кн. 3, 1984 г.
 • Проблемите на сатирата в контекста на съвременната теория на жанра. В: сп. Сравнително литературознание, кн. 6, 1985 г.
 • Одата като легенда. „Левски“ от Иван Вазов. В: сп. Литературна мисъл, кн. 8, 1989 г. стр 17 – 37.
 • „За интимността, реториката и някои шаблони на критическото мислене“ В: сб. Литературознание, общество идеи. София, изд. БАН, 1986 г.
 • Драматургията на Яворов. Сп. Родна реч, 1987 г. кн. 8.
 • Факт и художественост. Сп. Пламък, 1987 г., кн. 1.
 • „Сън за щастие“ от Пенчо Славейков и жанрът на лирическата миниатюра. В: сп. Литературна мисъл, 1988 г. кн. 1.
 • Историческата логика в установяването на историческата поетика. В: сб. Теодор Траянов – нови изследвания, София, 1987 г. стр. 43 – 58.
 • Поянието „дискурс“ в съвременното литературознание. В: сп. Литературна мисъл 1991 г., кн. 9.
 • Поезията на Христо Смирненски и митът за сътворението на света. В: сп. Литературна мисъл, 1991 г. кн. 1.
 • Човекът и собствеността. Размишления върху романа „Снаха“ от Г. Караславов. В: сп. Литературна мисъл, 1991 г. кн. 4.
 • Поезията на Никола Вапцаров в светлината на нашия опит. В: сб. Нова христоматия. С., 1991 г.
 • Човекът на границата. „Маска“ от П. К. Яворов. Сп. Перо, бр. 1. 1990 г.
 • Визуализация на невидимото (Видението като похват на литературната утопия). Доклад, изнесен на методологическата конференция на Секцията по теория на литературата, София 2004 г.
 • „Птиците“ на Алфред Хичкок от гледна точка на историческата поетика. В: Да отгледаш смисъла, сборник в чест на 60-годишнината на Радосвет Коларов, София 2006 г. Стр. 473 – 493.
 • Социум – Литература – литературознание. Динамика на ценностите. Доклад, изнесен на методологическа конференция под надслов „Динамика на ценностите“ София, 2006 г.
 • Литературата като социално действие – жанрът като медиатор между литературата и обществото. В: сб. Цветан Тодоров – теоретик и хуманист, София 2009 г. стр. 52 – 62.
 • Чужой взгляд – или о преодолении границ между живописью и поезией. В: Слова и образы. Иконичность текста, сборник с българо-полски изследвания, София 2008 г. Стр. 215 – 246.
 • Смяна на акцентите на литературоведския интерес. В: Изпитания на теорията – литературоведски диалози, София, 2004 г. стр. 197 – 213.
 • „Кръстопътищата на историческата поетика“. Доклад, изнесен на научната конференция по случай 60-годишнината на Института за литература. София, 2009 г.
 • Литературно-исторический сюжет как форма художественной памяти, в: сб. Памят и текст, София 2005 г. 205 – 218.
 • Антропологическият подход в литературознанието. Сп. Литературна мисъл, 2008 г. кн. 2.
 • Баладата и нейното присъствие в поезията на Христо Ботев. сп. Литературна мисъл, кн. 1, 2010 г. стр 5 – 70.
 • Слово и глас в поезията на Христо Ботев. В: сп. Страница, кн. 1, 2010 г. стр. 140 – 171.
 • The Anthropological Approach in Literary Studies. In: SJANI Journal of Literary Theory and Comparative Literature, Tbilisi. 2009 / 10. Pp. 59 – 71.
 • Смотреть и ведеть. В: сб. Взгляд и познание. София, изд. център „Боян Пенев“ 2011 г.
 • „Ботевата поезия в ритуалния контекст на Възраждането“. В: сб. Извънлитературното. София, ИЦ „Боян Пенев, 2012 г. стр. 111 – 138
 • „Към въпроса за ритъма на Ботевата поезия“. В: Сб. Литературознанието като възможност за избор. Сборник в чест на Рая Кунчева. Пловдив, изд. „Контекст“, 2012 г.
 • Формата или структурата или за предизвикателствата на морфологичното литературознание, в сп. Литературна мисъл (под печат)
 • Редакционна дейност:

 • Ръководител на поредица учебници и учебни помагала за гимназиалната степен в издателство „Диоген“.
 • Eкспертна дейност

 • 2000 г. Председател на комисията за изработване на Държавни образователни изисквания по български език и литература при Министерството на образованието, младежта и науката.
 • 2000 – 2001 г. Участник в комисията за изработване на Учебни програми по български език и литература при Министерството на образованието, младежта и науката.
 • 2002 – 2007 г- Участник в управителния съвет и изпълнителен директор на Института за образователни политики и изследвания.
 • 2002 – 2011 г. Обучение на учители по български език и литература в рамките на различни програми.
 • 2005 г. Участие в комисията по атестиране на Института за литература
 • 2006 г. Разработване на проект на тема „Прогнози и перпективи за развитие на българското образование“, финансиран от Институт „Отворено общество“ (съвместна разработка на Института за образователни политики и изследвания и Центъра за икономическо развитие).

Contacts

Institute for Literature
Bulgarian Academy of Sciences
 • Bulgaria
 • 1113
 • Sofia
 • 52, Shipchenski prohod Blvd., bl. 17, 7th - 8th floors,
 • tel./fax: +359 2 97170 56
 • +359 2 97170 56
 • e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.