Dimitrov, Emil

Written by Институт за литература. Posted in Names | . Hits: 2749

CURRICULUM VITAE

 • Име: Димитров, Eмил Иванов
 • Дата и място на раждане: 15 май 1961, Перник
 • Aдрес: 2400 Радомир ул. „Велчо“ 36
 • Teл.: 0896/73 21 79
 • e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Образование

 • 1975 – 1979 Средно образование 35 гимназия с преподаване на руски език, София
 • 1981 – 1985 Висше образование Философия, Софийски Университет „Св. Климент Oхридски“
 • 1986 – 1989 Редовна аспирантура Философия, Софийски Университет
 • 1993 – 1994 Специализация по Източно богословие Папски институт за Изтока (Pontificio Istituto Orientale), Рим, Италия
 • 2009 – защита на докторат на тема „Социологически аспекти на българската литература“ – Институт за литература при БАН

Участия в международни научни конференции (избрано)

 • 1989, 1990 – „Достоевски и съвременността“, Старая Русса, Русия
 • 1991, август – „Руската емиграция и нейното наследство“, Moсква, Русия
 • 1992, май – „Посткомунистическите страни и проблемите на между­конфесионалните oтношения“, Centro Aleti, Рим, Италия
 • 1997, май – „Православното богословие и европейската мeтaфизика“, Рилски монастир
 • 1999 – Представяне на MESEMBRIA. В чест на С. Aверинцев
 • юни – Руски културен институт, Виена, Aвстрия
 • октомври – Български културен институт, Moсква, Русия
 • 2006, декември – международeн симпозиум „Руската словесност в световния културен контекст (Към 500-годишнината на рода Достоевски (1506–2006), Покровское, Русия.
 • 2009, октомври – българо-руска конференция на тема „Образи на Русия и руското в България, образи на България и българското в Русия“ (26–28 октомври 2009, Санкт Петербург, Русия)
 • 2010, юни – XIV международен симпозиум (световен конгрес), посветен на творчеството на Ф. Достоевски (14–19 юни 2010, Неапол, Италия)
 • 2011, октомври – Пленарен доклад на Международна научна конференция, посветена на 190-годишнината на Ф. Достоевски (Омск, Русия)
 • 2011, ноември – Юбилейна конференция „Достоевски и световната култура” (Санкт-Петербург, Музей „Ф.М. Достоевски”) и Международна научна конференция „Интелектуалните маршрути на Константин Леонтиев” (Санкт-Петербург, Институт за руска литература)
 • 2013, юли – XV Международен симпозиум на International Dostoevsky Society (8–14 юли 2013, Москва, Русия)

Основни публикации

 • MESEMBRIA. Българо-руски сборник в чест на Сергей Аверинцев. С.: Славика, 1999, 484 p. (Приложение: Среща и Книга. С., 1999, паметен лист).
 • Eва: лирика. С., 2000.
 • Живов В. Светостта. С., 2002 (съставителство, превод, бележки).
 • Лосев А. Диалектика на мита (превод, коментари, библиография). С., 2003.
 • Досието на Михаил Арнаудов. С.: Вулкан 4, 2007. 167 стр.
 • Арнаудов М. Дневник. Публицистика. Речи. С.: Изток-Запад, 2010. 412 с. (съставителство, встъпителна студия, бележки).
 • Варненски и Преславски митрополит Симеон. Съчинения, т. I: Църква и история. Статии. Спомени. Писма (1869–1900). С.: Изток-Запад, 2011. 768 с. (съставителство, подготовка на текстовете, предговор, встъпителна студия, бележки, показалци и речници).
 • Памет, юбилей, канон. Увод в социологията на българската литература. С.: Изток-Запад, 2012. 412 с.

Автор на около 250 публикации – студии, статии, преводи, библиографии, коментари, стихотворения, беседи, публицистика, пътеписи, архивни публикации и др.

Научна и университетска дейност

 • 1990–1992 – Цикъл спецкурсове върху творчеството на Ф. Достоевски в СУ „Св. Климент Охридски“
 • Юли 2004 – постъпва в Институт за литература на БАН
 • Октомври 2004 – Директор на магистърска програма „Общество и култура на съвременна Русия“, Нов български университет
 • 2011, май – публична лекция в университета L’Orientale (Неапол) на тема „Онтопоетиката на Достоевски“
 • 2012, 2013 – Курс „Социология на българската литература” (СУ, БФ)
 • 2014 – Курс „Изток-Запад” (СУ, ФФ)

Научни общества

 • 2013, юли – редовен член на International Dostoevsky Society
 • 2013, юли – Член на Международния експертен съвет на РГНФ (Москва)
 • 2013, септември – Член на Обществото „Лосевски беседи” (Москва)

Други прояви

 • 1992 – Основател на ИК „Славика“
 • 1993–1994 – Организатор на поредица от изложби-базари на руски книги
 • 1994–1995 – Организатор на хуманитарна книжарница „Достоевски“
 • 1997, 24–28 май, Рилски монастир – Организатор на международна научна конференция „Православното богословие и европейската метафизика“
 • 1997, 2 юни, СУ – Организатор на кръгла маса на тема: „Европа: православието и западният свят“
 • 1998, ноември – Организатор на посещението в България на проф. С. Аверинцев
 • 2003, ноември – Организатор на „Дни в памет на А. Лосев“
 • 2004, октомври – Организатор на посещението в България на проф. Ж. Нива (Женева)
 • 2007, октомври – Автор и организатор на постоянна изложба „Митрополит Симеон – живот и дело“ (Варна)
 • 2011, юни – Гост-участник в Celebrazioni Leopardiane 2011 (Реканати, Италия)
 • 2011, декември – Основател на Българско общество „Ф. Достоевски“

Организатор на: премиери, творчески вечери и пр.; през 1993–2003 – издател на хуманитарна литература

Чужди езици

 • Руски – перфектно
 • Италиански, Английски

Contacts

Institute for Literature
Bulgarian Academy of Sciences
 • Bulgaria
 • 1113
 • Sofia
 • 52, Shipchenski prohod Blvd., bl. 17, 7th - 8th floors,
 • tel./fax: +359 2 97170 56
 • +359 2 97170 56
 • e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.