доц. д-р ЙОНКА НАЙДЕНОВА

Име: Йонка Маринова Найденова
Дата на раждане: 23 юли 1953 г.
Място на раждане: София

Област на научни интереси: компаративистика, литературна реципиевистика, унгарска литература, българо-унгарски литературни и културни отношения
Образование:  
1996 Ст.н.с. II ст.
1983 Кандидат (доктор) на филологическите науки.
Тема на дисертацията: Българо-унгарски литературни взаимоотношения (1877-1944)
1972 - 1977 Будапещенски университет "Лоранд Йотвьош", Филологически факултет, Унгарска филология
1971 19 гимназия "Елин Пелин" - София

АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ:

Институт за литература при БАН
1996 - старши научен сътрудник ІІ ст.
1985 - 1995 научен сътрудник
1979 - 1984 филолог-проучвател

УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ:

1999 - Диалогът на българската литература със света
1999 Чуждестранната българистика през ХХ в. (БАН-ЮНЕСКО)
1995 История на преводната рецепция на европейските литератури в България (съвместен проект на ИЛ и СПБ с австрийското Министерство на културата)

ПРЕПОДАВАНЕ:

1999 - Цивилизация, странознание, унгарска литература, УТПП,
ЗИП, стилистика
1990 - 1993 Спецкурс по Рецепция на унгарската литература в България и културни взаимоотношения
1985 - 1995 Софийски университет "Св.Климент Охридски"- ФКНФ
История на унгарската литература, УТПП (превод) и др.

ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ:

I. Книги

 • Унгарската художествена литература и възприемането й в България (1877-1944). Монография. С., БАН, 1990, 296 с.
 • Шандор Петьофи. Избрани творби. (Съсъставителство и научен коментар). С., Нар. култура, 1985, 703 с.
 • Христоматия по унгарска литература I. Староунгарска литература - на унг.ез. (съвм. с Д. Токач). С., Унив.изд., 1991, 460 с.
 • Унгарско-български разговорник (съвм.с Д.Токач). С., ИК "Сизиф", 1994, 272 с.
 • Панорама на унгарската литература. (Съставителство, редакция и бележки, автор на очерците и портретните характеристики). С., Унив.изд. "Св.Кл.Охридски", 1995, 402 с.
 • Унгария в духовния живот на банатските българи (1867-1918). С., ИК "Пандора", 1995, 100 с.
 • A magyar szépirodalom Bulgáriában. Válogatott bibliográfia. = Унгарската художествена литература в България. Избрана библиография. (Съставител и автор на уводната статия). Будапеща, Бълг.култ.инст., 1977, 40 с.
 • 60 éves a Bolgár Kulturális Intézet=60 години Български културен институт. Под редакцията на Й. Найденова. Будапеща, 1977, 83 с.
 • "A legnépszerűbb külföldi költő". A magyar szépirodalom fogadtatása Bulgáriában (1878-1944). Ford. Rákosi Gábor. Szófia-Budapest, 1998. 200l.
 • Унгарската преводна книга в България. Библиография (1882-2000). С., ИК "Хр. Ботев", 2001.
 • Българската унгаристика - профил и анфанс (под печат).
 • Панорама на унгарската литература на ХХ век (под печат).


II. Научни статии и студии

 • A mai bolgár irodalomról. - Kritika, Budapest, 1978, 1.sz. 10 o.
 • Българската литература през погледа на унгарската литературна критика. - Литературна мисъл, 1979, № 7, 63-82.
 • Летописец на народната съдба (Литературното наследство на Жигмонд Мориц). - Литературен фронт, бр.6, 7 февр.1980, с.8.
 • Културните ценности на "малките" народи. - АБВ, 26 февр.1980. с.4.
 • Йовков в превод на унгарски. - Литературна история, 1981, № 8, 47-59.
 • Вселената на съвременника. Поколения и тенденции в унгарската литература. АБВ, 13-19 април 1982, с.8.
 • За първите преводи на Шандор Петьофи на български език. - Литературна мисъл, 1981, № 3, 125-131. Вж. и сп. Mai Bulgária (Bp.).1984. 1.sz. 20-21.
 • Между абсурда и действителността (Ищван Йоркен). - Панорама, 1982, № 5, с. 219-221.
 • За необходимостта от периодизация на българо-унгарските литературни връзки и някои аспекти на тяхното изучаване. - Сравнително литературознание, 1983, № 3, 62-71.
 • "Едничка мисъл ме тревожи…" от Петьофи в превод на Пенчо Славейков и Гео Милев. - Език и литература, 1984, № 2, 81-90.
 • Романът "Въжето на палача" от Шандор Петьофи и възприемането му у нас. - Език и литература, 1985, № 2, 46-54. Вж. и сп.Маi Bulgária (Bp.).1982. 2.sz.
 • Основни моменти от проникването на поезията на Петьофи у нас през периода 1877-1944 г. - Литературна мисъл, 1985, № 2, 143-160.
 • Молодежная тема в современной болгарской и венгерской прозе. - В: Современная болгарская проза. Москва, Наука, 1985, 285-253.
 • Към проблема за младежката тема в младата българска и унгарска литература. В: Съвременната българска проза и европейските социалистически литератури. С., БАН, 1986, 182-199.
 • Унгарската художествена литература в оценката на българската литературна критика и история (1877-1944). В: Литература, общество, идеи. С., БАН, 1986, 312-331.
 • Между забавното и историческото четиво. Насоки в рецепцията на Мор Йокаи в България (1877-1944). - Сравнително литературознание, 1986, № 8, 78-89.
 • В търсене на нов жанров синтез. - Литературен фронт,бр.29,17 февр.1986
 • Основни проблеми на рецепцията в унгарската художествена литература у нас в периода 1877-1944 г. - Литературна мисъл, 1986, № 10, 90-106.
 • Nézopőnt (Karinthy Ferencről). - Bulgária, 1987. 11. sz. 22 o.
 • Към характеристиката на българо-унгарските културни и литературни отношения през периода на османското робство. - Литературна история, 1987, № 16, 28-40.
 • Психология на страданието и щастието. В: Дежьо Костолани. Целувката. Избрани творби. С., Нар. култура, 1987, 5-20.
 • За "Трагедията на човека" от Имре Мадач и нейната рецепция в Унгария и у нас до 1944 г. - Сравнително литературознание, 1989, № 9, 60-71.
 • Унгарската преводна литература в България (За същността на литературната рецепция по отношение на нейната идейна страна). В: Превод и рецепция. Доклади от II межд.конгрес по българистика. С., БАН, 1989, 134-140.
 • Непознат банатско-български вестник. - Литературна мисъл, 1989, № 5, 119-124.
 • A bolgár-magyar kapcsolatok jellegének és korszakolásának kérdéséhez (különös tekintettel a XIX.-XX. századi bolgár-magyar irodalmi кapcsolatokra).
  In: A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében (Die ungarische Sprache und Kultur in Donauraum). 2.kötet. Budapest-Wien, 1991, 651-659.
 • Относно сравнителното изучаване на унгарската литература. В: Човек и време. Сб. с научни изследвания в памет на Сабина Беляева. С.,1997, БАН.
 • Magyar adalékok a bánáti-bolgár sajtóban. In: Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön - külföldiek Magyarországon. I. kötet. 238-245. A III. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai. Budapest-Szeged, 1993.
 • Познатата непозната "Калевала". - Пламък, 1994, № 5-6, 133-136.
 • Заглавие и смисъл (Някои наблюдения върху художествените преводи от унгарски). - Везни, 1995. Вж. и Cim es ertelem.In Slavisztika. Pécs. 1997.
 • Ivan Vazov Petőfi Az őrült c. versének a forditása. A Nemzeti romantika - európai identitás Konferencia előadásai. A Magyar Irodalmi Múzeum , Universitat , Bonn, és a MTA Irodalomtudományi Intézete (1998).
 • Hungarológia - kivűlről és belülról. - Hungarológia, 2000/3, 219-225.
 • Слабости при предаването на унгарските имена на български език- Български език 2001.

Contacts

Institute for Literature
Bulgarian Academy of Sciences
 • Bulgaria
 • 1113
 • Sofia
 • 52, Shipchenski prohod Blvd., bl. 17, 7th - 8th floors,
 • tel./fax: +359 2 97170 56
 • +359 2 97170 56
 • e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.