гл. ас. д-р ЙОРДАН ЛЮЦКАНОВ

Име: Йордан Димитров Люцканов
Дата на раждане: февруари 1977 г.
Място на раждане: гр. София
Е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Област на научни интереси: Руска литература ХХ век - поетика. Литературен модернизъм. Художествена ориенталистика
Образование:  
2006 Доктор по филология
Тема на дисертацията: "Изтокът, Гърция и Рим в контекста на руския "Сребърен век" (Дмитрий Мережковски и Николай Гумильов)"
2002 - 2005 Институт за литература при БАН, София - редовен докторант
1995 - 2000 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Руска филология

АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ:

Институт за литература при БАН
2007 - научен сътрудник ІІ ст.
2005 - 2007 литературен сътрудник


УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ:

2009- Дискурсът на соцреализма: грузинският и българският текстов опит - съвместен проект с Института за грузинска литература в Тбилиси (Грузия) - ръководител
2007 - Руската литература в българското интернет пространство: текстове и четене
2002 - 2006 Руската литературна емиграция в България (20-те - 40-те г. на ХХ век)

 

ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ:

І. Книги:

 • Дрехата на съдбата (Романът на Дмитрий Мережковски "Юлиян Отстъпника": Анализ на класицистичния му символизъм). - София, 2008. - 280 с.

ІІ. Научни статии и студии:

 • Прочит на орнамента в перспективата на византийското изкуство. // Коментар, интерпретация, възможност за четене / Състав. д-р Анжелина Пенчева. - София: УИ Св. Климент Охридски, 2001, с. 334-341.
 • Изтокът, Гърция и Рим. Дмитрий Мережковски в началото на 1890-те. // Болгарская русистика, 2002, № 1-2.
 • Концепция "речевого профиля" ноосферы. // Проблеми, имена и школи в руското литературознание през ХХ век. Материали от международния симпозиум на МАПРЯЛ (София, 3-5 юни 2002 г.). - София: Факел, 2003, с. 68-72.
 • Последната книга на Николай Гумильов ("Шатра") като произведение на паломническата литература. // Болгарская русистика, 2004, № 1-2, с. 69-73.
 • Трагедията у Достоевски и класическата естетика. // Слово, време, литература. Юбилеен сборник по случай 80-годишнината на професор Иван Цветков. - София: издателска къща "Славяни", 2004, с. 69-77.
 • Николай Гумильов: Поетът пред лицето на духовната си родина. // Литературна мисъл, 2004, № 2, с. 167-199.
 • Eкспресия, ритъм, синестезия в "Технически разкази" от Чавдар Мутафов ("Зимна утрин", "Грубости", "Приказка в рококо" и други). // Класика и литературна история. Сборник в памет на проф. Любомир Стаматов / Състав. и ред. Цветан Ракьовски. - Благоевград: УИ Неофит Рилски, 2005, с. 319-328
 • Как с думите се правят светове. // Как с думи се правят светове [Концепцията на Джон Остин и източно-християнската философия] / Ред. Валери Стефанов, Йовка Тишева, Ренета Божанкова. - София: УИ Св. Климент Охридски, 2005, с. 374-383.
 • Персидская миниатюра в поэзии Николая Гумилева. // Междукултурната комуникация и руските литературни модели= Межкультурная коммуникация и русские литературные модели/ Съст. и ред.: Илиана Владова, Христо Манолакев, Радостин Русев, Ирина Захариева. - София: Институт за литература при БАН; Форум "България - Русия", 2006, с. 73-86.
 • Огненият стълп преди "Огнен стълп" (Лириката на Николай Гумильов и огнепоклонничеството). // Реката на времето: Сборник статии в памет на проф. Людмила Боева (1934-2001). - София : УИ Св. Климент Охридски, 2007, с. 338-344.

Contacts

Institute for Literature
Bulgarian Academy of Sciences
 • Bulgaria
 • 1113
 • Sofia
 • 52, Shipchenski prohod Blvd., bl. 17, 7th - 8th floors,
 • tel./fax: +359 2 97170 56
 • +359 2 97170 56
 • e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.