гл. ас. д-р ИРИНА КУЗИДОВА

Име: Ирина Кузидова
Дата на раждане: май 1977.
Място на раждане: Поморие
Телефон: ++359/899369307
Е-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Област на научни интереси: старобългарска литература, гномическа литература, средновековна медицина, ръкописи, компютърна обработка на ръкописи
Образование:  
2005 Доктор по филология
Дисертация на тема: "Южнославянски антологии със сентенции през Късното средновековие"
1995 - 2000 Софийски университет "Св. Климент Охридски", факултет по славянски филологии, специалност Българска филология, MA. Дипломна работа "Диетолозите в средновековната култура (по материали от славянски ръкописи)"
1991-1995 СОУ "Иван Вазов", Поморие

АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ:

Институт за литература при БАН
2006 - научен сътрудник ІІ ст.
2005 литературовед

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:

 • Специализация във Виена, Институт по славистика към Университет Виена при проф. др. Йоханес Райнхарт, реализирана със стипендия "Ernst Mach" към Австрийското федерално министерство на образованието, науката и културата (2005-2006)
 • Специализация в Белград по Програмата между РБългария и Съюзното правителство на СР Югославия за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата (2003)

УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ:

2007- Slovo: Towards a Digital Library of South Slavic Manuscripts" с ръководител ст.н.с. ІІ ст. дфн Анисава Милтенова и координатор проф. Х. Миклас към Секция по стара българска литература, Институт за литература при БАН и партньори от Австрия, Словения, Сърбия и Македония
2005 - Метаданни и електронни каталози за старобългарски текстове (Многоезичен електронен помощник на изследователя и преподавателя)

УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ:

  1. "Хранителната лексика в "Месеци според римляните" от Симеоновия сборник (по Светославовия препис)"- Климентови четения, (май 1998 г.);
  2. "Библейският код в молитви, свързани с храни" - Четения на ААЕФ, (ноември 1999 г.);
  3. "Култът към св. Климент папа Римски" - Международна конференция "Раннохристиянските светци" (август 1999 г.);
  4. "Медицина, календар, храна" - Международна конференция "Средновековна медицина", (август 2000 г.);
  5. "Флорилегият Избрани речи от древни мъже в ркп. № 432 от НБКМ (Сборник и Синодик Дриновски)" - ІХ интердисциплинарен колегиум по старобългарска литература и култура, посветен на паметта на ст.н.с. Ст. Кожухаров (8-10. ХІ. 2001 г.);
  6. "Как славяните четат гномологии през Късното средновековие?" - Х интердисциплинарен колегиум по старобългарска литература и култура (7-9. ХІ. 2002 г.);
  7. Гномологий W прэмудрости в ркп. ОГНБ І/108 - ХІ интердисциплинарен колегиум по старобългарска литература и култура (7-8. ХІ. 2003 г.);
  8. "Непознато извлечение от Пчела в препис от ХVІІ в." - ХІІІ интердисциплинарен колегиум по старобългарска литература и култура (11-12. ХІ. 2004 г.);
  9. "Южнославянска антология със сентенции Панарет" - Климентови четения (22.ХІ.2004 г.);
  10. Преводите на Loci Communes на Псевдо-Максим (Пчела) в южнославянски кирилски ръкописи - Международна конференция "Многократните преводи в Южнославянското Средновековие" (7-9.VІ. 2005 г.).
  11. За един препис на Речи избрани от древни мъже в Австрийската национална библиотека (Cod. Slav.108)" - XV интердисциплинарен колегиум по старобългарска литература и култура (23-25. ноември 2006)
  12. "Рецепция на южнославянските антологии с мъдри изречения през Късното средновековие" - научна конференция "И на печат поставих…": книгата, езикът, литературата (1806-2006), (7-9. ХІІ.2006 )

ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ:

І. Научни статии и студии

В чужбина

 • Неизвестно извлечение от "Пчела" в препис от ХVІІ в. (ркп. САНУ 424)". // Црквене студиjе (Годишњак Центра за црквене студиjе). - Ниш, 2005, № 2, 351-361.

В България

 • Библейският код в молитви, свързани с храни. // Култ и обредник. Годишник на асоциация "Онгъл". Т. ІІ. - София, 2002, с. 73-77.
 • Флорилегият "Избрани речи от древни мъже" в ръкопис № 432 НБКМ (Сборник и синодик Дриновски). // Пэти достоитъ. Сборник в памет на Стефан Кожухаров. - София, 2003, с. 285-301.
 • Medieval South Slavic anthologies of wise sentences: genre terminology and text headings. // Scripta & E-Scripta, 2003, 1, с. 175-185.
 • Неизвестна сбирка от сентенции в български ръкопис от ХV в. (Ръкопис № 1/108 ОГНБ). // Palaeobulgarica, 28, 2004, № 2, с. 65-79.
 • Южнославянска антология със сентенции "Панарет". // Филологически изследвания в чест на Климентина Иванова за нейната 65-годишнина. (= Старобългарска литература, кн. 33-34, 2005), с. 341-355.
 • Преводите на Loci Communes на Псевдо-Максим (Пчела) в южнославянски кирилски ръкописи. // Многократните преводи в Южнославянското Средновековие. Доклади от международната конференция София, 7-9 юли 2005 г. - София, 2006, с. 333-342.

ІІ. Рецензии за научни изследвания

 • Традиция. Приемственост. Новаторство. В памет на Петър Динеков. // Българистика (Bulgarica), 2002, 4, с. 91-94.
 • Erotapokriseis. Съчиненията от кратки въпроси и отговори в старобългарската литература". С., 2004. // Литературен вестник, 2005, бр. 8; Електронен вариант на английски език: в http://www.chartae.uni.lodz.pl
 • Словенско средњовековно наслеђе, зборник посвећен професору Ђорђу Трифуновићу".
 • Београд, 2001. // Scripta & e-Scripta, vol. 3-4, 2006, с. 368-372.
 • Преводите през четиринадесетото столетие на Балканите. Доклади от междуналодната конференция София, 26-28 юни 2003. Под редакцията на Л. Тасева, М. Йовчева, К. Фос, Т. Пентковская. С. 2004. // Старобългарска литература, 2006, 35-36, с. 220-226.

ІІІ. Други

Contacts

Institute for Literature
Bulgarian Academy of Sciences
 • Bulgaria
 • 1113
 • Sofia
 • 52, Shipchenski prohod Blvd., bl. 17, 7th - 8th floors,
 • tel./fax: +359 2 97170 56
 • +359 2 97170 56
 • e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.