Секция Литература на Българското възраждане

Институт за литература. Posted in Структура | . Посещения: 13593

Проблематика:

Изследване на литературните и културните процеси през периода на Българското възраждане (ХVІІ-ХІХ в.) и разкриване на тяхната специфика: автори, творби, периодика, културни средища и духовни общности в страната и извън нея, своеобразие на жанровата динамика, проблеми на поетиката и особености на рецепцията, отношението нехудожествен/художествен текст, жанрово-трансформационни процеси, форми на литературната и на личностната комуникация, проблеми на паратекста (предговори, мото, посвещения, обявления, послеслови и др.), социокултурни функции на възрожденския текст, народните книги, проблемът за идентичността в драмата и в мемоаристиката, спомоществователството като явление.

Научни форуми:
1. Ежегоден Колегиум по възрожденска литература, на който се обсъждат същностни за литературното развитие проблеми на Българското възраждане. В него участват изследователи от всички академични центрове и университети в страната.
2. Екипът е член на Дружество за изучаване на ХVІІІ в. с председател ст.н.с. д-р Николай Аретов. Участва в организираните от Дружеството международни конференции “Да мислим Другото. Образи, стереотипи, кризи” (2000) и “Модерното – вчера и днес” (2002).

Избрани публикации:

Сборници с изследвания
  • За литературните жанрове през Българското възраждане (1979)
 • Литературознание и фолклористика. В чест на 70-годишнината на акад. Петър Динеков (1980)
 • Добри Войников. Юбилейна сесия по случай 150- годишнината му. Научни доклади (1990)
 • Любен Каравелов. Сборник по случай 150 години от рождението му (1990)
 • Васил Друмев. Юбилеен сборник. Отг. ред. Д. Леков (1992)
 • Васил Априлов и българската възрожденска култура. Сборник с изследвания по случай 200 години от рождението му. Ред. Д. Леков, Р. Дамянова, Ц. Петров (1992)
 • Жанр и възприемател през Възраждането. Ред. Ив. Радев (1992)
 • Неофит Бозвели и българската литература. Ред. Г. Димов и Ст.Таринска (1993)
 • Тодор Пеев. Научни изследвания. Драми. Ред. Д.Леков, Р. Дамянова, Р.Тахов (1994)
 • Печат и литература. Ред. Д. Леков, Л. Михова, Р. Тахов (1994)
 • Йеросхимонах Спиридон и ранната възрожденска историография. Ред. Д. Леков, Р. Дамянова, Ц. Петров (1996)
 • Безсмъртната вселена. Сборник, посветен на 90-годишнината на Клод Леви-Строс. Съст и превод на френски ез. Н. Капралова (1998)
 • Възрожденският текст. Прочити на литературата и културата на Българското възраждане. В чест на 70-годишнината на проф. д.ф.н. Д. Леков. Съст. и ред. Р. Дамянова, Л. Михова, Хр. Манолакев (1999)
 • Москва и Българското възраждане. Съст. и ред. Д. Леков и К. Михайлов. (под печат)
 • Университетът и младите на Балканите (1999)
 • Тя на Балканите. Ред. Ел.Тачева и Ил.Недин (2001)
 • Да мислим Другото. Образи, стереотипи, кризи. Ред. и съст. Н. Аретов и Н. Чернокожев (2001)
 • Балкански идентичности в българската култура от модерната епоха (ХІХ-ХХ век). Съст. и научен ръков. Н.Аретов, Н. Чернокожев (2001)
 • Традиция, приемственост, новаторство. В памет на Петър Динеков. Ред. кол. К. Косев, Ю. Балтова, Р. Кунчева, Св. Николова, М. Сантова, Е. Тончева (2001)
 • В търсене на митичната тъкан. A la rеcherche de la texture mythique . Съст., ред. предговор и прев. на френски език Н. Капралова (2002)
 • Балканските идентичности в българската култура. Т. 4. / Състав. Н. Аретов (2003).
 • Въобразените текстове на Българското възраждане. В чест на Стефана Таринска (2005).
 • Сред текстовете и емоциите на Българското възраждане: Сборник в чест на Румяна Дамянова (2009).
Монографии
 • П. Динеков. София през ХІХ в. до Освобождението на България (1937); Първи възрожденци (1942); Из историята на българската литература (1969); Възрожденски страници. Антология (1969); Историческа съдба и съвременност (1972); В света на Христо Ботев (1976); От Възраждането до наши дни (1982).
 • Ст. Таринска. Прозата на Ботев (1966); Димитър Великсин. Съчинения. (съвм. с Р. Флоря) (1999).
 • С. Баева. Петко Славейков. Живот и творчество (1827-1870) (1968).
 • Б. Ангелов. В зората на българската възрожденска литература (1969); Съвременници на Паисий. Кн. І-ІІ (1963-1964); Паисий Хилендарски (1985).
 • Цв. Унджиева. Любен Каравелов. Белетрист и фейлетонист (1968); Български автори в руския периодичен печат 1854-1864 (1982); Сава Филаретов (1985).
 • Д. Леков. Проблеми на българската белетристика през Възраждането (1970); Литература.Общество. Култура (1982); Писател-творба-възприемател (1988); Българска възрожденска литература. Т. І-ІІ (1988); Ръкописните учебници на Добри Чинтулов (1987); Възрожденски предговори (1992); Възрожденски процеси и творци в Южна Тракия и Македония (2001); Васил Стоянов. Съчинения в два тома. Ред и съст. Д. Леков и В. Бехиньова (2001).
 • Н. Аретов. Димитър и Рахил Душанови (1988); Преводната белетристика от първата половина на ХІХ в. Развитие, връзки с оригиналната книжнина, проблеми на рецепцията (1990); Убийство по български. Щрихи от ненаписаната история на българската литература за престъпления (1994); Българското възраждане и Европа (1995); Васил Попович. Живот и творчество (2000); Васил Попович. Съчинения (2000); Христоматия Българска възрожденска литература за 10 клас. Съст., предговор и бел. (2001).
 • Р. Дамянова. Илия Волен. Анкета (1980); Писмата в културата на Българското възраждане (1995); Отвъд текствовете: културни механизми на Възраждането (2004).
 • Л. Михова. Българските календари (1995); Модерните потреби на Възраждането (2001).
 • К. Михайлов. П. П. Славейков. Съчинения. Т. І. Епика. Предг., съст. и ред. (2001); П. П. Славейков. Съчинения: Т. IІ: Лирика. Съст., коментар и ред. (2003).
 • Д. Господинов. Есе (2000); Димитър Маринов. Избрани произведения в пет тома. Т. ІІІ. История на града Лом и Ломска околия. Ред. и бележки Д. Господинов (2003).
 • В. Смоховска-Петрова. Национално своебразие на литературата на Българското възраждане (2003).
 • Н. Аретов. Национална митология и национална литература. Сюжети, изграждащи българската национална идентичност в словесността от ХVІІІ и ХІХ век. (2006).

Научно-изследователски проекти:

 • Литературни и социокултурни проблеми на Българското възраждане.
  Ръководител: проф. дфн Румяна Дамянова.
 • Иван Д. Шишманов и модернизацията на българската хуманитарна наука.
  Ръководители: проф. дфн Румяна Дамянова, Недка Капралова
 • Балканските идентичности в българската култура.
  Ръководител: проф. дфн Николай Аретов.
 • Емоционалното съдържание на българската национална идентичност: исторически корени и съвременни измерения, финансиран от Фонд "Научни изследвания" към МОН, съвместно с Института по социология и Института по балканистика.
  Ръководител: проф. дфн Николай Аретов.
 • България и Чехия - култура и модернизация (съвместен проект със Славянския институт в Прага).
  Ръководител: проф. дфн Румяна Дамянова.
 • България и Русия - представи и реалност в ХVІІІ-ХХ век (съвместен проект с Института по славянознание при РАН).
  Ръководител: проф. дфн Румяна Дамянова.
Проблемна група:

Контакти Contacts

Институт за литература
Българска академия на науките
 • България
 • 1113
 • София
 • бул. „Шипченски проход” 52, бл. 17
 • Тел. +359 2 971-70-56
 • Факс +359 2 971-70-56
 • e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.