Теория на литературата

Институт за литература. Posted in Теория на литературата | . Посещения: 8631

І. Актуални научни проекти

Български литературен процес. Проблеми на поетиката

Ръководител: доц. д-р Александър Панов.

Проектът е опит за свързване на методологическите проблеми на литературознанието с конкретни изследвания върху текстове на българската литература, като акцентът е поставен върху неразработени аспекти на нейната поетика и неизследвани автори. Прилагат се модерни интерпретативни подходи към литературния процес с цел изграждане на общотеоретична концепция върху българската историческа поетика.

Методологически проблеми на литературознанието

Ръководител: доц. д-р Миряна Янакиева.

Изследване на актуалните тенденции в съвременното литературознание; развоя и състоянието на литературоведските школи (херменевтика, рецептивна естетика, интертекстуална теория и пр.). Чрез интердисциплинарното сътрудничество на подходи (социологически, когнитивен, семиотически и пр.) се разкриват нови социо-културни феномени и функции на художествения език в традиционната литературоведска проблематика. Специално внимание се обръща на срещата на различни реторики в литературоведския дискурс. Акцент се поставя и върху ситуирането на българското литературознание в контекста на световната литературна наука. Проектът обогатява методологически нашето литературознание и подсказва – в процеса на самооглеждането му – механизми на българската културна идентичност. Приложен резултат е предлагането на интерпретационни ключове за решаването на остродискусионни въпроси, вълнуващи нашата литературна и в широк аспект културна общественост. В рамките на проекта са проведени две научни конференции "Литературознанието през ХХ век: динамика на ценностите 2" (17 и 18 ноември 2006 г.) и "Обектът на литературната теория: загуб

ван, присвояван, отстояван" (22 и 23 ноември 2007 г.). Под печат е сборника "Цветан Тодоров - теоретик и хуманист", представящ материалите от проведената през 2004 г. юбилейна научна конференция.

Понятия и проблеми на съвременното литературознание. Справочни и антологични издания

Ръководител: доц. д-р Рая Кунчева

Цел на проекта е изграждане на база данни за школите и направленията в литературознанието, както и на най-представителните за отделните направления автори, върху чиято основа да бъдат подготвени справочни и антологични издания. Акцентите са няколко: 1) концептуални разработки върху развитието на даден проблем в литературознанието; 2) конспектиране на основни изследвания; 3) разработване на определено концептуално поле с оглед установяване на връзка между отделните понятия ; 4) рецепцията на даден автор в България - налични преводи на книги или статии. Включена е и библиография на водещи в областта справочни издания, както и аналитични разработки върху литературни периоди и литературоведски школи.

Литературните понятия и техните контексти.
Ръководители: доц. д-р Рая Кунчева, проф. Тереса Добжинска (съвместно с Института за литературни изследвания към Полската АН).

Проектът е продължение на успешното българо-полско сътрудничество по темата "Теория и поетика в Полша и България. Сравнителна славянска метрика". Цел на работата е да съчетае методологически разработки с конкретни изследвания на текста, да изследва антропологичните аспекти в проблемите на поетиката, както и когнитивни проблеми, символни системи и културологични факти. В рамките на проекта е проведена двустранна научна конференция и е отпечатан сборник на английски и руски език.

Интеркомпетенции и диалог чрез литературата (IDiaL), съвместно с Великобритания, Финландия, Испания, Латвия и Словения, по програма "Коменски". Ръководител: доц. д-р Рая Кунчева. Цел на проекта е изграждане на ключови умения за общуване и учене, както на и социални и граждански умения. Предвидено е изработването на многофункционално електронно помагало за учители на базата на добри педагогически практики, даващо възможност литературни текстове да бъдат използвани и по други хуманитарни предмети.

Литературата и литературознанието в училище (съвместно с Асоциацията на учителите по български език и литература). Ръководител: доц. д-р Рая Кунчева

.

Предвижда се организиране на конференция на тема "Литературознанието в училище", по подобие на проведената през април 2009 г. конференция "Литературата в училище". Целта е учени от Института за литература и действащи преподаватели по български език и литература в средното училище да обменят идеи и да стигнат до общи предложения за решаване на сложните проблеми, с които в днешно време се сблъсква преподаването на литература в училище.

ІІ. Финализирани научни проекти

Руският литературен канон през 19 век: конституиране и съпротива (съвместен проект с Университета в Кийл, Великобритания).

Ръководител: ст. н.с. д-р Радосвет Коларов.

Проектът има за цел да проучи през нова изследователска призма творчеството на Достоевски, Толстой и Чехов, поставяйки тези автори в контекста на съвременните дебати за канона. Едновременното утвърждаване и съпротива срещу канона, наблюдаващо се в творчеството на тримата писатели, е концептуалната рамка и изследователската перспектива, през която се проучва руската литература през ХІХ век.

Образи на другото в литературната комуникация. Диалогизми, интерференции (съвместно с Унгарската академия на науките)

Ръководител ст. н.с. д-р Радосвет Коларов.

Цел на проекта е да изследва различните аспекти на другостта в търсене на идентичност в две различни национални традиции в полето на културата, антропологията, литературата, езика, превода и илюстрацията. В рамките на проекта излезе от печат на английски език сборникът с изследвания "Images of the Other in Literary Communication" (2006), съдържащ статии, четени като доклади на българо-унгарската конференция, проведена през 2002 г.

Теория и поетика в Полша и България. Сравнителна славянска метрика (съвместен българо-полски проект, 2002-2005 г.)

Ръководители доц. д-р Рая Кунчева и проф. Тереса Добжинска.

Проектът се реализира в рамките на дългогодишно сътрудничество с международна група по сравнителна славянска метрика (заседаваща ежегодно във Варшава), подготвяща международно издание с изследвания "Slowianska metryka porownawcza". Досега са публикувани 8 тома, във всеки от който има глава, посветена на българския стих. Проведена е полско-българска конференция и е издаден двуезичен сборник "Память и текст: Когнитивные и культурологичные аспекты = Memory and Text: Cognitive and Cultural Aspects" (2005).

Творчеството на акад. Михаил Арнаудов и прочитът му днес

Ръководител доц. д-р Рая Кунчева.

Проектът е отговор на назряващата необходимост от преосмисляне на българската хуманитарна изследователска традиция и е във връзка със 125-годишнината от рождението на акад. Михаил Арнаудов. Реализиран е от интердисциплинарен научен екип, съставен от сътрудници на Института за литература и Института за фолклор при БАН. Проведена е конференция, посветена на Арнаудовото творчество, материалите от която са публикувани в сборник "Академик Михаил Арнаудов - ученият и творецът" (2006).

Контакти Contacts

Институт за литература
Българска академия на науките
  • България
  • 1113
  • София
  • бул. „Шипченски проход” 52, бл. 17
  • Тел. +359 2 971-70-56
  • Факс +359 2 971-70-56
  • e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.