Теодор Траянов и немскоезичната литуратура

  • Статус
    Приключил

Ръководител проф. дфн Стоян Илиев (2001-2003)
Проектът изследва творчеството на Теодор Траянов от гледна точка на влиянието на немската литература върху неговата поетика. Публикуван е сборник "Теодор Траянов и неговата епоха" (2008) с материалите от проведената международна научна конференция.