Четивото за миряни в южнославянската традиция: социокултурна динамика на репертоара ХІV-ХVІІІ в.

 • Статус
  Текущ
 • Период на изпълнение
  2021г. — 2023г.
 • Ръководител: доц. д-р Нина Георгиева-Гагова
 • Научен колектив: проф. дфн Ана Стойкова доц. д-р Мая Петрова-Танева доц. д-р Радослава Станкова гл. ас. д-р Диляна Радославова гл. ас. д-р Ирина Кузидова-Караджинова гл.ас. д-р Екатерина Тодорова докторант Теодора Георгиева
 • Финансиране
  ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Целта на проекта е да се издири, събере и обработи аналитично информация за четивото за миряни от ХІV-ХV в. и неговата съдба през ХVІ-ХVІІІ в., така че да могат да се направят заключения относно механизмите, по които християнската книжнина от този тип е създавана и функционира, участвайки в изграждането на християнски мироглед и в съхраняването и пренасянето на културната памет и идентичност на южните славяни от Средновековието през Османската епоха до Новото време.

Дейностите по проекта се състоят от аналитично проучване на научната литература по въпроса, работа с първични извори (ръкописи и текстове) и подготвяне на научноенциклопедични и аналитични статии за отделните културни епохи и за създателите, поръчителите и ползвателите на четивото за миряни, за отделните текстове от неговия репертоар и за ръкописите, в които той е поместен.

Резултатите от проекта ще бъдат експонирани на специално изготвен сайт и ще предоставят безплатен онлайн достъп до базата данни на учени, докторанти, студенти и на по-широка аудитория, за научни и образователни цели. Ще бъде подготвена изложба по темата на проекта. Ще бъдат публикувани или предадени за печат научни статии в реферирани и индексирани издания. Ще бъде проведена научна конференция, материалите от която ще бъдат публикувани в отделен сборник. Ще бъде подготвен и издаден сборник с четива за миряни от ХІV-ХVІІІ в. в новобългарски превод.