Процедура за придобиване на научна степен "доктор" на Людмила Вертер Балабанова-Каракехайова

На 12.11.2012 год. от 15.00 ч. в Големия салон на Института за литература при БАН, бул. “Шипченски проход” № 52, бл. 17, София, ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен “доктор”на тема: "

Силата на неизговореното в поетичния текст и максималното й проявление в хайку”

на Людмила Вертер Балабанова-Каракехайова,

докторант на самостоятелна подготовка в Института за литература при БАН. Научно направление “Нова и съвременна българска литература”, специалност 05.04.02 “Българска литература”

 

Научен консултант: доц. дн Едвин Сугарев
Председател на НЖ: доц. д-р Пламен Антов

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Материалите по защитата са на разположение в Института за литература, стая № 705 и са публикувани на интернет страницата на ИЛ при БАН: http://www.ilit.bas.bg