Метаданни и електронни каталози за старобългарски текстове

  • Статус
    Приключил
  • Период на изпълнение
    2011г. — 2016г.
  • Ръководител: проф. дфн Анисава Милтенова
  • Финансиране
    Бюджетно

Научен колектив: доц. д-р Мая Петрова-Танева, гл. ас. д-р Ирина Кузидова-Караджинова, гл. ас. д-р Регина Койчева
 
 
Създаване на електронен справочник на осем езика за терминологията в палеославистиката (палеография кодикология, лингвистика, литературознание). Проектът има за цел стандартизация и функциониране на понятийния апарат в научната проблематика, обхващаща средновековните балкански ръкописи, на три езика (български, английски, руски). Взета е предвид уникалната за подобни инициативи в хуманитаристиката връзка между създадения понятиен стандартизиран апарат за описание, изследване, издание и превод на средновековни текстове и ключовите думи и понятия, използвани в библиографските описания. Намерението е да се създаде интелигентна среда, която да подпомага съставянето на различни типове списъци на базата на съществуващи в XML формат документи. Смисълът на системата от терминологични речници е да предоставя решения за вече действащи или бъдещи проекти в областта.