Електронни каталози и бази данни на средновековни кирилски ръкописи

  • Статус
    Текущ

Ръководители: проф. дфн. А. Милтенова,
д-р Катя Рогачевская.

Целта на проекта е да се кодират с помощта на XML описания на масив от средновековни славянски ръкописи от фонда на Британската библиотека (70 кодекса) и от сбирки в България (БАН, ЦИАИ, НБКМ и др.), като се подготвят специални аналитични характеристики с подбрани изображения за илюстрираните ръкописи (23 от общо 70). Прилагат се средства за описание, които позволяват интегрирането на новосъздадените записи с досегашните основани на различни платформи бази от данни, така че новите записи автоматично да се конвертират към тези в MS-Access формат и Survey of Illuminated MSS. Резултатът е създаването на важен източник на информация, достъпен както за медиевисти, така и за специалисти от други научни области; публично достъпен електронен каталог със стандартизирани описания на ръкописи (между 400 и 500), придружени с илюстрации и библиография. Като следващ етап от проекта се предвижда разработването на структури за по-детайлно кодиране на отделни аспекти от описанието на ръкописите (кодикологични особености, език, подвързия и др.). Работата по този проект е приносна за създаването на международен стандарт за детайлно електронно описание на средновековни ръкописи.

Съвместен проект с Британската кралска библиотека в Лондон