Проект СЛОВО: Към проблема за изграждане на дигитална библиотека от южнославянски ръкописи

  • Статус
    Приключил
  • Ръководител: проф. дфн Анисава Милтенова

Координатор: проф. дфн. А. Милтенова

Проектът е по европейската програма ASO (Австрийско министерство на науката) с участието на България, Австрия, Словения, Сърбия и Македония. Целта е да се изгради действаща изследователска мрежа между институциите, насочена към изучаване на балканската манастирска култура, както и към представяне на славянската култура и литература в сравнителен план. Планирано е създаването на обща платформа за електронни публикации на стара кирилица и глаголица по международни стандарти за описание на книжовното наследство. Вече функционира експериментален електронен портал за средновековната писмена култура на Балканите - http://slovo-aso.cl.bas.bg, замислен като мултимедиен продукт. Резултатът е изграждане на удобен и гъвкав модел за съхраняване, експониране и бъдещо проучване на славянското културно наследство като част от европейската цивилизация.