Християнска агиология и езически вярвания

  • Статус
    Приключил

Ръководител: доц. д-р. Е. Томова

Целта на проекта е да се обобщят постигнатите в медиевистиката и фолклористиката резултати в изследването на агиографските и химнографските жанрове, като се представят под формата на структурирана база данни, функционираща като отворен за допълване електронен справочник. В края на юни 2007 г. проектът е финализиран успешно. Продуктът е експониран в Интернет в страницата http://slovo-aso.cl.bas.bg. Публикуван е сборник с научни изследвания "Християнска агиология и народни вярвания : Сборник в чест на ст. н.с. Елена Коцева" (2008).