Иван Д. Шишманов и модернизацията на българската хуманитарна наука

  • Статус
    Текущ

Ръководители:
проф. дфн Румяна Дамянова
д-р Недка Капралова

Проектът има за цел да очертае пътищата на европеизиране на българската наука с оглед научното дело на проф. Иван Д. Шишманов (модерни изследователски подходи, студии върху Българското възраждане, основи на модерната българска фолклористика и балканската етнология, културно-просветна стратегия и др.). В рамките на проекта се провеждат ежегодни Шишманови четения и до момента са публикувани четири сборника с научни изследвания и научно-популярни материали: Иван Д. Шишманов форумът. Книга 1 (2005); Иван Д. Шишманов ученият и гражданинът. Шишманови четения. Книга 2 (2006); “Да бъдем европейци и все пак българи“ Иван Д. Шишманов в оценката на съвременниците си. Отзиви, спомени, материали (2006); Иван Д. Шишманов наука и политика. Шишманови четения. Книга 3 (2007).