Емоционалното съдържание на българската национална идентичност: исторически корени и съвременни измерения

  • Статус
    Текущ

Ръководител: проф. дфн Николай Аретов

Проектът е интердисциплинарен е негова цел е изследването на българската национална идентичност от различни гледни точки - историческа, социокултурна и социално-психологическа. Обект на проучване са груповите емоции (възхищение, гордост, срам, страх, (не)сигурност, възмущение, гняв, завист и пр.) като продукт (и генератор) на националната идентичност и социалната среда и като посредник за осъществяване на социално действие и политическо участие. Публикациите по проекта ще подпомогнат разгръщането на тематична изследователска мрежа, с оглед необходимостта от разбиране на социалните процеси, развиващи се в Европейския съюз в периода на неговото радикално разширяване.

Финансиран от Фонд "Научни изследвания" към МОН , съвместно с Института по социология и Института по балканистика.