България и Чехия - култура и модернизация (XVIII - XX век)

  • Статус
    Приключил
  • Период на изпълнение
    2008г. — 2010г.
  • Ръководител: проф. дфн Румяна Дамянова
  • Финансиране
    Еквивалентна безвалутна размяна

Научен колектив: доц. д-р Недка Капралова – секретар,  ст.н.с. д-р Лидия Михова, ст.н. с. д-р Камен Михайлов, д-р Светлана Русинова, н.с. I ст. Данчо Господинов, ст.н. с д-р. Владимир Пенчев, ст.н.с. дизк. Мила Сантова

Проектът започна проучване на културните практики и проявите на модернизационни процеси в българската и в чешката култура през XVIII-XX в. Беше проведена научна конференция по темата на проекта, в която участваха учени от институти на БАН, от Чехия, от университети в страната. Колегата от Славянския институт в Прага Вл. Кржиж бе зачислен като докторант  на самостоятелна подготовка в Секция „Литература на Българското възраждане“, като представи за обсъждане 80 страници научен текст на тема „Българското възраждане като културен преход – идеи и прояви“. Бе подготвен сборник, който за жалост не получи финансиране.

Съвместен научен проект със Славянския институт в Прага.