Свой и Чужд в балканските литератури и култури

  • Статус
    Приключил

Ръководител: проф. дфн Николай Аретов

В рамките на проекта са проведени интердисциплинарни изследвания от учени и университетски преподаватели от различни балкански и европейски страни, фокусирани върху три важни аспекта на категориите свой и чужд: антропологически, пространствен и комуникационен (интеркултурните диалози). Проблематиката е пряко свързана с проблема за съвместното съществуване във всяка разнородна мултиетническа среда, каквато се наблюдава и на Балканите. По проекта е проведена международна конференция "Въпреки различията: интеркултурни диалози на Балканите" (2006).