Периодика и литература

  • Статус
    Текущ

Ръководител: доц. д-р Пенка Ватова

Проектът „Периодика и литература” е замислен като 10-томна поредица, обхващаща българския литературен периодичен печат от Освобождението до края на Втората световна война (1878-1944). Това е пръв опит за цялостно литературоведско проучване и описание на литературния периодичен печат от Освобождението до края на Втората световна война. Макар да притежава качества на справочно издание, поредицата е предимно аналитично изследване, базиращо се на системно и цялостно проучване на литературния живот в периодичния печат. Стремежът е тя да бъде изчерпателна, т. е. да включва всички издания с повече или по-малко литературен характер, литературни списания и вестници, смесени списания, в които се публикуват литературни текстове или в чието редактиране участват писатели, хумористични издания.

„Периодика и литература” включва в хронологичен ред, според началото на изданията, около 1100 заглавия (от общо 9000 периодични издания, описани в тритомния репертоар „Български периодичен печат. 1844-1944”. Т. 1-3. С., 1962).

Отделните статии са построени по единен композиционен план. В началото се проследява историята на изданието: основатели, програма, обща насока, взаимоотношения с други издания, развитие, прекратяване, продължители. Следват печатаните в него литературни произведения, разпределени по родове и жанрове поезия, проза, драма, критика, публицистика. Описват се фолклорните материали. Преводните произведения се разработват при съответния жанр след творбите от български автори, като се групират по литератури (езици). В последния дял на всяка статия се посочват досегашните оценки (ако има такива) за съответното издание и накрая се прави обобщена характеристика от съвременно гледище.

Проучването на дадено издание се стреми да открие и посочи неговите приноси, мястото му в движението на националната литература. Покрай това се решават и ред допълнителни задачи, доизясняват се творческите пътища на български писатели, детайли от връзки и взаимоотношения между тях, оставащи встрани от наблюденията на литературната история, разкриват се псевдоними, инициали и др., проследява се проникването на чуждите литератури в българската култура чрез преводи, сочат се данни за появата и развитието на илюстрацията в българския печат, цитира се критическият отзвук за явленията в изкуството и др. Така усилията на авторите в поредицата се включват в изясняването на по-общи процеси, създава се основа за цялостни проучвания на българската духовна култура.

Началото на поредицата е положено в средата на 70-те год. на ХХ в. от ст. н. с. д-р Йордан Василев, който дълго време е негов научен ръководител (т. ІІ ІV). Том І, с главен редактор проф. Милена Цанева, е издаден през 1985 г. Научен ръководител на проекта за т. V е проф. д.ф.н. Елка Константинова.

Досега са излезли от печат:

  • Периодика и литература. Т. 1. 1878-1892. Изд. на БАН. С., 1985.
  • Периодика и литература. Т. 2. 1893-1901. Изд. на БАН. С., 1993.
  • Периодика и литература. Т. 3. 1902-1910. Акад. изд. „Проф. Марин Дринов”. С., 1994.
  • Периодика и литература. Т. 4. 1911-1917. Акад. изд. „Проф. Марин Дринов”. С., 1995.
  • Периодика и литература. Т. 5. 1918-1920. Акад. изд. „Проф. Марин Дринов” Изд. „Карина М”. С., 1999.

Продължава работата по том VI на поредицата, включващ издания от годините 1920-1924. Предварителният списък на всички списания от периода включва 99 заглавия. Редакционна колегия на т. VI: доц. д-р Пенка Ватова, доц. д-р Александър Йорданов, гл.ас.д-р Георги Господинов, доц. д-р Александра Антонова.