Българският модернизъм: мирогледни и естетически позиции, полемики и равносметки

  • Статус
    Текущ

Подпроект "Дигитализация и концептуализация на литературното наследство на българския модернизъм", финансиран от ФНИ, МОМН

Ръководител: доц. д-р Елка Димитрова

„Дигитализация и концептуализация на литературното наследство на българския модернизъм“ е първият проект, който документира и изследва българския литературен модернизъм в пълнота, като го представя чрез собствените му литературни и критически текстове и фотодокументи, чрез аналитични интерпретации и справочници в електронен вид на портала http://bgmodernism.com.

Работата по проекта се изразява в събиране, систематизиране, дигитализация и съхраняване на литературните периодични издания на българския модернизъм чрез създаване на дигитално хранилище. Други посоки на работа са събиране, систематизиране и дигитализация на избрани критически интерпретации на българския литературен модернизъм във виртуална библиотека, концептуализация чрез създаване на нови изследвания в областта и популяризиране на българския литературен модернизъм като важно поле на култура и познание чрез улесняване на достъпа до неговите текстове.

На портала http://bgmodernism.com са представени аналитично печатните трибуни на българския литературен модернизъм, поместени са изчерпателни биографични и биобиблиографски данни за неговите представители, речник с данни за авторите, справочно-аналитични статии за периодичните издания, историографски изследвания за литературните кръгове. Пресъздадена е динамиката на развитието на литературния ни модернизъм в етапи, отношенията между модернистичните направления, техните връзки с традицията и със съвременния (български и европейски) контекст, социокултурното значение на явленията; систематизирана и анализирана е критическата и читателската рецепция на модернизма.

Достъпът до информацията е улеснен от наличието на анотации и метаданни, които позволяват ефективно потребителско търсене в информационната база и локализиране на информацията (извори, снимки, коментари и пр.), библиографски каталози, фотоархив.

По проекта се организират научни и образователни форуми и семинари със студенти, докторанти, изследователи и преподаватели, предвижда се издание с материали от проекта.