Геопоетика: Литература и география

  • Статус
    Текущ
  • Период на изпълнение
    2013г. — 2021г.
  • Ръководител: доц. дфн Пламен Антов
  • Финансиране
    Бюджетно

Изследване на пространствения семиозис на литературата, т. е. на различни аспекти и равнища на обвързаността ѝ с „духа на мястото“ (genius loci); мястото като носител на колективен опит, който литературата артикулира и заздравява.Постигане на повече и по-детайлизирано познание за различни аспекти на пресичането и интерферирането на литературата с пространствената ѝ локализация в определени „места“. Но също така – доколкото всяко „място“ е пронизано от история – и за специфичната памет, която тези „места“ носят и която литературата по различни начини утаява в себе си и разкрива. Досега в проекта са осъществени два подпроекта:

1. „Америките ни“

Научен колектив: гл. ас. д-р Андрей Ташев, гл. ас. д-р Николай Кирилов, гл. ас. д-р Иван Христов; доц. д-р Елка Трайкова, доц. д-р Пенка Ватова, доц. д-р Александра Антонова, Богомил Попов, Людмила Хр. Малинова

Публикувани сборници по проекта:

Image
Америките ни 1
Image
Америките ни 2

2. „Магическият реализъм“

Научен колектив: ас. д-р Росица Чернокожева, гл. ас. д-р Николай Кирилов, доц. д-р Вихрен Чернокожев (†)

Публикувани сборници по проекта:

Image
Магическият реализъм