Европейски ценности в творчеството на български и македонски литературни творци през XXв.

  • Статус
    Текущ

Ръководители:
доц. д-р Александър Йорданов (Република България)
проф. д-р Милан Гюрчинов (Република Македония)

Проектът „Европейски ценности в творчеството на български и македонски литературни творци през ХХ век“ има за цел да разкрие и документира богатството от хуманитарни послания в литературата, създавана от писателите и поетите на България и Република Македония. Това са послания и внушения, които със своя универсален дух опровергават политически и идеологически стериотипи на възприемане на „българското“ и „македонското“. В проекта могат да се осъществят изследвания и върху рецепцията на европейските литературни течения и тенденции в българската и македонската култури, както и да се проучават проблеми, свързани с рецепцията на стилове, сюжети и идеи в контекста на модернизма и авангардизма, реализма, тенденцията към „родно изкуство“ и др. В случая е важно да се подчертае приобщеността на творците от този регион към явления и процеси в европейската литература на ХХ век. И когато в рамките на тези тенденции се разкрие и богатството от хуманитарни ценности, това ще даде и адекватен отговор на тезите за т.нар. „балканска изолираност“ и неконструктивност.

Съвместно с македонски университети и МАНУ