Литературата в парадигмата на културния диалог България - Русия

  • Статус
    Приключил

Ръководители:
Доц. д-р Мариета Иванова-Гиргинова
проф. Влеволод Багно

Партньори: Научен център "Култура на паметта" при Специализирано висше училище за библиотекознание и информационни технологии (СВУБИТ) и Международен благотворителен фонд "Д. С. Лихачов".

Цел на проекта е да интегрира изследователските усилия на литературоведи от различни направления на българската и руската академична наука за издирване, архивиране и интерпретиране на текстове и артефакти, да проследи литературните механизми и стереотипи, формиращи полето на културния диалог между двете страни, да очертае многообразието на културно-историческите и литературни контакти и влияния между българската и руската литература от периода на средните векове, през ХІХ и ХХ век до наши дни, да анализира проблеми от областта на медиевистиката, българското Възраждане, периода на модернизма и литературата във времето на т.нар.социалистически реализъм, да разчупи утвърдени стереотипи в рецепцията и тълкуването на образа на Другия, да проследи различни аспекти от литературно-историческото, идеологическото, народопсихологическото и менталното битие на културния диалог между двете страни.

Проекът стартира с осъществяване на широкомащабна подготовка, организация и провеждане на международната научна конференция на тема: „Русия в многополярния свят: образът на Русия в България, образът на България в Русия", организирана от Института за литература при БАН, Института за руска литература „Пушкински дом" при РАН, подкрепена от партньорите по проекта. Конференцията се осъществи изцяло с помощта на Министерството на образованието, младежта и науката на България и Министерството на образованието на Руската федерация.

Съвместен проект с Института за руска литература "Пушкински дом", Санкт Петербург