Методологически проблеми на литературознанието

  • Статус
    Приключил

Ръководител: доц. д-р Миряна Янакиева.

Изследване на актуалните тенденции в съвременното литературознание; развоя и състоянието на литературоведските школи (херменевтика, рецептивна естетика, интертекстуална теория и пр.). Чрез интердисциплинарното сътрудничество на подходи (социологически, когнитивен, семиотически и пр.) се разкриват нови социо-културни феномени и функции на художествения език в традиционната литературоведска проблематика. Специално внимание се обръща на срещата на различни реторики в литературоведския дискурс. Акцент се поставя и върху ситуирането на българското литературознание в контекста на световната литературна наука. Проектът обогатява методологически нашето литературознание и подсказва – в процеса на самооглеждането му – механизми на българската културна идентичност. Приложен резултат е предлагането на интерпретационни ключове за решаването на остродискусионни въпроси, вълнуващи нашата литературна и в широк аспект културна общественост. В рамките на проекта са проведени две научни конференции "Литературознанието през ХХ век: динамика на ценностите 2" (17 и 18 ноември 2006 г.) и "Обектът на литературната теория: загубван, присвояван, отстояван" (22 и 23 ноември 2007 г.). Под печат е сборника "Цветан Тодоров - теоретик и хуманист", представящ материалите от проведената през 2004 г. юбилейна научна конференция.