Понятия и проблеми на съвременното литературознание. Справочни и антологични издания

  • Статус
    Приключил

Ръководител: доц. д-р Рая Кунчева

Цел на проекта е изграждане на база данни за школите и направленията в литературознанието, както и на най-представителните за отделните направления автори, върху чиято основа да бъдат подготвени справочни и антологични издания. Акцентите са няколко: 1) концептуални разработки върху развитието на даден проблем в литературознанието; 2) конспектиране на основни изследвания; 3) разработване на определено концептуално поле с оглед установяване на връзка между отделните понятия ; 4) рецепцията на даден автор в България - налични преводи на книги или статии. Включена е и библиография на водещи в областта справочни издания, както и аналитични разработки върху литературни периоди и литературоведски школи.