Литературните понятия и техните контексти

 • Статус
  Текущ
 • Период на изпълнение
  2018г. — 2020г.
 • Финансиране
  Еквивалентна безвалутна размяна

Научен колектив: доц. д-р Рая Кунчева, проф. дфн Александър Панов, проф. дизк Ангел Ангелов, проф. дфн Иван Младенов, доц. д-р Миряна Янакиева, гл. ас. д-р Галина Георгиева, гл. ас. д-р Калина Захова, гл. ас. д-р Регина Койчева, гл. ас. д-р Андрей Ташев, гл. ас. д-р Александър Феодоров, гл. ас. д-р Георги Илиев, докторант Валерия Стефанова; Prof. dr hab. Teresa Dobrzyńska-Janusz (ръководител), Dr hab. Grzegorz Grochowski, Dr hab. Jerzy Kandziora, prof. , Dr hab. Jan Kordys, prof. , Dr hab. Ewa Szczęsna, prof. , Dr Magdalena Szczypiorska-Mutor (Института за литературни изследвания - ПАН, Варшава)

 

Темата на съвместния проект се отнася до явления на литературата и културата, добре познати през вековете, но особено актуални днес. В съвременната култура междутекстуалните и интермедийни процеси са особено активни. Привличането на маргинални или направо отхвърлени от доминиращи нагласи и възгледи обекти и концепции са в центъра на вниманието на този проект. Проблематиката е теоретично актуална през последните години, включително и в аспекта на преосмисляне на понятия и ценности. Специално внимание ще бъде отделено на явления като цитиране, в различните му прояви, на рециклиране на дискурси отвъд и в литературата, на процеси, които стимулират създаване на хибридни или нови форми. Екологичната проблематика е също една от насоките на проекта.

Проектът е дългосрочен. Настоящият етап с тема „Рециклирането като механизъм на литературата и културата. Семантични и интермедийни реализации“ е тригодишен: 2018 – 2020.

 

Издания:

 • Memory and Text. Cognitive and Cultural Aspects, Память и текст. Когнитивные и культурологичные аспекы –T. Dobrzyńska, R. Kuncheva (eds.), Издателски център „Боян Пенев“, Sofia 2005, 282 p.;
 • Words and Images. Iconicity of the Text – Слова и образы. Иконичность текста, T. Dobrzyńska, R. Kuncheva (eds.), Издателски център „Боян Пенев“, Sofia 2008, 383 p.; ISBN 978-954-8712-48-4
 • Vision and Cognition. Literary, Linguistic and Cultural Aspects. Взгляд и познание.  Литературные, лингвистические и культурологические аспекты, T. Dobrzyńska, R. Kuncheva (eds.),  Издателски център „Боян Пенев“, Sofia 2011, 422 p.; ISBN 978-954-8712-75-0
 • Resemblance and Difference. The Problem of Identity – Подобие и pозличие.  Проблема  идентичности,  T. Dobrzyńska, R. Kuncheva (eds.), Издателски център „Боян Пенев“, Sofia 2015, 304 p. ISBN 978-954-8712-97-2          
 • The Thing. Conceptual and Cultural Aspects, Tereza Dobrzyńska, Raya Kuncheva, (eds.), Издателски център „Боян Пенев“, 2018, Sofia, 478 p. ISBN 978-619-7372-10-6