Диалогът на българската литература със света (ХIХ - ХХ век). Типологически и рецепционни аспекти

 • Статус
  Текущ
 • Ръководител: проф. дфн Йонка Найденова
 • Финансиране
  Бюджетно

Проектът разглежда въпроси на българската литература в нейното литературно и културно взаимодействие със света. В рамките му са подготвени или защитени отделни хабилитационни трудове, монографии и други научни разработки, с акцент върху романистиката, испанистиката, унгаристиката и русистиката. Разработени са въпроси на френския романтизъм и неговата рецепция у нас (Г. Цанков), рецепцията на унгарската литература, също унгарската националнообагрена лексика и нейното изразяване на български (Й. Найденова), „Градското възприятие“ и немската литература (Б. Минков), Димитър Димов в български и европейски контекст (Л. Григорова), историческата проза на Вера Мутафчиева в сравнителен план (М. Карабелова), както и значими въпроси в областта на испанистиката (Т. Цанкова) или русистиката: „Изгнание и литература“ (Р. Русев), „Казачеството в България. Казашки поети-емигранти“ (Р. Илчева), „Елин Пелин и руската литература“ (Хр. Манолакев) и др. Осъществяват се още съпоставителни прочити на английски, полски и български поети (К. Кокинова). Други изследвания – статии и книги, са посветени на важни личности в българската и чуждата литератури, между тях преводачи и издатели, например Славчо Атанасов и неговата библиотека „Златни зърна“ (Г. Цанков). Специалистите от секцията работят също по съставителства на значими художествени антологии, коментари и преводи на книги от чужди писатели, като например книги на Мирча Елиаде, „История на живописта в Италия“ от Стендал и др. Част от преводите са  академични издания с коментар: книгата „Ръкопис, намерен в Сарагоса“ от Ян Потоцки възпроизвежда писаните на френски език две версии на романа от началото на XIX в., и е снабдена от Г. Цанков с 900 бележки под линия. Като цяло разработките осветляват съществени страни на литературното взаимодействие, внасят нови акценти в информацията, подпомагат проучванията и очертават нови посоки в научните дирения.

 

В рамките на проекта са реализирани следните по-важни издания – монографии и справочни издания, също преводни и антологични книги:

 • Цанков, Георги.Диаманти от короната на Франция: (Моногр.). – Пловдив, ИК „Хермес“, 2013, 336 с. ISBN 954 - 26 - 1266 - 4
 • Цанков, Георги. Сеячът на Златни зърна ( Моногр.) (за изд. „Златни зърна“). – С., Нар. библ. „Св.Св. Кирил и Методий“, 2015, 250 с., ISBN 954 – 523 – 079 – 7
 • Григорова, Людмила. Димитър Димов: La femme moderne. Български и европейски паралели. (Моногр.)  – С., Бълг. писател, 2011, 492 с. ISBN 978-954-443-790-9; 2. изд. - С., Бълг. писател, 2017, 492 с. ISBN 978-619-204-091-8
 • Найденова, Йонка. Унгарските реалии в контекста на културния трансфер: (Моногр.) – С., Изток-Запад, 2012, 440 с. ISBN 978-619-152-073-2
 • Найденова, Йонка. Преводът като рецепция (краят на XIX-XX в.): (Моногр.) – С., Изток-Запад”, 2015, 360 с. ISBN 978-619-152-656-7
 • Найденова, Йонка. Българска транскрипция на унгарските имена (Справочник) // Унгарски тетрадки (5). – С., Изток-Запад, 2015, 144 с. ISBN 978-619-152-743-
 • Найденова, Йонка. Кой кой е в българската унгаристика: (Енциклоп. справочник) // Унгарски тетрадки № 6. – С., Изток-Запад, 2017. – 88 с. ISBN 978-619-01-0163-5
 • Найденова, Й. Библиография в две части (2001-2017): 1. Унгарската книга в България, 2. Български автори за Унгария. Състав., увод, показалци Й. Найденова. // Унгарски тетрадки № 6. – С., Изток-Запад, 2017. –76 с. ISBN 978-619-01-0164-2
 • Найденова, Йонка. Унгарски имена на български. Транскрипция. Съответствия. – С., 2018, Изток-Запад, 214 с. ISBN 978-619-0371-4

Съставител, редактор, преводач:

 • Пейо Яворов. „Арменци“, „Родина“, „Бежанци“, „Заточеници“: Преводи (многоезично издание). Състав. и предг. Йордан Люцканов. Ред. Арташес Саркисян. - С., 2018, ИЦ Боян Пенев, ISBN 978-619-7372-13-7.
 • Потоцки, Ян. Ръкопис, намерен в Сарагоса. Прев. от фр., предг. и бел. Георги Цанков. -С. , Изток-Запад, 590 с.  ISBN 619-01-0258-1    
 • Алфред дьо Мюсе. Събрани новели и разкази. Прев. от фр. и коментар Г. Цанков.  – С., Изток-Запад, 402 с. ISBN 619152944
 • Елиаде, Мирча. Йога. Безсмъртие и свобода. Прев. от фр. Г. Цанков. - С., ИК Изток-Запад, 476 с.   ISBN 978-619-152-369-6.
 • Eлиаде, Мирча. Трактат по история на религиите. Прев. От фр. Г. Цанков. - С., 2012, ИК Изток-Запад, 544 с., ISBN 6191152122
 • Eлиаде, Мирча. Шаманизмът и архаичните техники на екстаза. Прев. от фр. Г. Цанков, - С., 2013, ИК Изток – Запад, 560 с. ISBN 619152287
 • Елиаде, Мирча. Мефистофел и Андрогина. Прев. от фр. Г. Цанков. – С., ИК Изток-Запад, 2017. 220 с. ISBN 6190100069
 • Брантом. Галантните дами. Прев. от фр., бел. и встъп. студия Г. Цанков. - С., ИК „Захарий Стоянов“ ( под печат )
 • Йожеф, Атила. Седмият бъди!: Избрани стихотворения. Състав., увод Й. Найденова. - С., Изток-Запад, 2008.
 • Полц, Ален. Жена на фронта. Състав., предг., бел. и превод от унг. Йонка Найденова. – С., Панорама,  с. 5-12  ISBN 978-954-9655-92-6
 • Гомбрович, Витолд. Космос. Прев. от пол. (с послесл.) К. Кокинова. - С., „Панорама“, 2018.
 • Гуиралдес, Рикардо. Дон Сегундо Сомбра. Прев. от исп. Т. Цанкова. - С., Ерго, 2018.