Под знака на европейските културни диалози

  • Статус
    Приключил

Ръководител: доц. д-р Йонка Найденова

Координатор: ст. н. с. д-р Христина Балабанова

Реализиран е сборник с научни изследвания Под знака на европейските културни диалози : В памет на проф. Б. Ничев (Ред. Хр. Балабанова, Б. Минков, Д. Добрев. - София : УИ Св. Кл. Охридски, 2007. - 495 с.) от проведената едноименна конференция (м. декември 2004) в памет на българския литературовед компаративист проф. Боян Ничев. Темата за културния диалогизъм, развита в съдържанието и концептуалната подредба на текстовете в сборника, е релевантна на широкоспектърната научна дейност на проф. Ничев, в която сравнителният подход при проучване на българската, славянските и балканските литератури има водещо значение.