Героят - центрове и следи на културната памет

  • Статус
    Приключил

Ръководител: ст. н. с. д-р Христина Балабанова.

В рамките на проекта са публикувани 2 сборника с научни изследвания на словашки език: "Hridina v stredoeuropskych literaturach 19. a 20. storocia" (2004) и Podoby hrdinu v literature a v kulturnej pamati (2008).

(съвместен проект със Словашката академия на науките, Институт за световна литература)