Литературата на малцинствата в България след Освобождението

  • Статус
    Приключил

Ръководител Вера Мутафчиева.

Проектът е опит да се намери дефиниция за понятия като "малцинство" и "малцинствена литература", като се потърси тяхната типология и възможностите за интеграция на една по-малка общност в демократичните структури на по-голямата. Проведена е научна конференция (1998), материалите от която са публикувани в сборник "Литературата на малцинствата след Освобождението". Т. 1 (1999).