Руската литературна емиграция в България (20-те - 40-те години на XX век)

  • Статус
    Приключил

Ръководител: доц. д-р Радостин Русев
Проектът е замислен като естествено продължение на няколкогодишната изследователска работа на секция "Руска литература", имаща за обект културата, изкуството, науката на руската емигрантска диаспора в България през 20-те и 40-те г. на XX век. Предвижда се в него да бъдат застъпени и отразени направените допълнения към предишни разработки, както и резултатите от най-новите проучвания по същите проблеми. Проектът е отворен и за по-нататъшно актуализиране и разрастване, би могъл да стане основа за бъдещи изследвания върху един все още недокрай анализиран, свързан пряко с българската културна действителност пласт от руската култура. Изследователската работа е финализирана през 2007 г. Завършени са "Речник на руската емигрантска периодика в България (1920-1943 г.)" и сборник с научни изследвания за руската литературна емиграция у нас през 20-те - 40-те г.на ХХ век. Публикуван е научен сборник „Междукултурната комуникация и руските литературни модели” (2006) с материали на български и руски език от проведената през април 2005 г. в София Международна научна конференция на МАПРЯЛ.