Дигитална библиотека „Българска литературна критика“

  • Статус
    Текущ
  • Период на изпълнение
    2019г. — 2021г.
  • Ръководител: доц. д-р Александра Антонова
  • Финансиране
    Външно

Научен колектив: доц. д-р Александра Антонова, доц. д-р Елка Трайкова, доц. д-р Михаил Груев, гл. ас. д-р Елена Борисова, ас. д-р Андриана Спасова, литературовед Маринели Димитрова


Проектът „Дигитална библиотека „Българска литературна критика“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“, си поставя за цел да проучи и представи за първи път систематизирано в интернет  публикационното и архивно наследство на 20 от най-значимите български литературни критици и историци на XX век: Александър Балабанов, Боян Пенев, Спиридон Казанджиев, Петко Росен, Иван Мешеков, Цветан Минков, Константин Гълъбов, Васил Пундев, Малчо Николов, Георги Цанев, Димитър Б. Митов,  Тодор Боров, Георги Константинов, Ефрем Каранфилов, Стоян Каролев, Минко Николов, Тончо Жечев, Боян Ничев, Кръстьо Куюмджиев и Здравко Петров. 
Профилите на критиците са изградени в три основни секции на сайта на проекта bglitcritics.org – „Публикации“, „Архивни документи“ и „За автора“ – и представят дигитализирани техни текстове: както цели книги, така и отделни статии, студии, рецензии, отзиви, есета, преводи, художествени текстове, публикувани в периодичния печат и в научни сборници, дигитализирани документи от техни архивни фондове, които се пазят в различни хранилища, и литературоведски интерпретации на делото им.

Проектът включва още: 
    • изложба в постери, комплектувана от наличното дигитално съдържание на профилите и визуализираща живота и творческото наследство на критиците; 
    • два работни семинара под наслов „Интерпретации и контекстуализации в българската литературна критика“ – 1 и 2 част;  
    • национален конкурс за младежки критически текст, в който ще могат да участват ученици от гимназиален етап. Предвижда се този конкурс да се превърне в ежегодна инициатива на Института за литература;
    • три лектории с ученици и учители от средните училища под наслов „Млади литературни критици“. Лекториите ще запознаят младите изследователи с делото на 20-те критици и ще насърчат, както и конкурсът, създаването на собствени литературноисторически и литературнокритически текстове;
    • сборници с текстове на участниците в семинарите и конкурса  
    • специализиран докторантски лекционен курс на тема „Българска литературна критика“ към ЦО на БАН, който ще продължи да функционира като постоянен специализиран курс в графика на Центъра за обучение.


Проектът е финансиран от Фонд „Научни изследвания“ с договор № КП-06-ОПР 05/11 от 17.12. 2018