Актуални прочити на новата и съвременната българска литература

  • Статус
    Текущ
  • Период на изпълнение
    2010г. — 2021г.
  • Ръководител: доц. д-р Александра Антонова
  • Финансиране
    Бюджетно

Научен колектив: доц. д-р Елка Трайкова, доц. д-р Пенка Ватова, доц. д-р Елка Димитрова, доц. д-р Мариета Иванова-Гиргинова, доц. д-р Людмила Малинова, проф. дфн. Пламен Антов, доц. д-р Бисера Дакова, доц. д-р Александър Йорданов, доц. д-р Емил Димитров, доц. д-р Александра Антонова, гл. ас. д-р Георги Господинов, гл. ас. д-р Иван Христов, гл. ас. д-р Емилия Алексиева, гл. ас. д-р Николай Христозов, гл. ас. д-р Елена Борисова, д-р Росица Чернокожева, д-р Румен Шивачев, д-р Боряна Владимирова, литературовед Маринели Димитрова.

Проектът изследва новата и съвременната българска литература – най-обемната и богата на идейно-естетически и художествени проблеми част от нашата литература. Изучавана на различни нива в системата на българското образование, тя има широка читателска аудитория и е от фундаментално значение за националната и културната ни идентичност.

Целта на проекта е да се проучват, анализират и реконтекстуализират автори, явления и процеси от Освобождението до наши дни от съвременна гледна точка и със съвременни подходи. Съществена част от проекта е отбелязването на кръгли годишнини и организирането на научни форуми – конференции с българско и международно участие, кръгли маси и дискусии, както и издаването на научни сборници с нови научни изследвания.