Почина ПРОФЕСОР ЕМИЛИЯ СТАЙЧЕВА (16 януари 1936 – 23 декември 2020)

Българската научна и културна общественост загуби един от водещите си учени и преподаватели в областта на хуманитаристиката професор д.ф.н. Емилия Стайчева.

Изтъкнат изследовател на немско-българските литературни и културни процеси, професор Стайчева е автор на внушително научноизследователско дело, в което централно място заемат изследванията й върху Теодор Траянов и немскоезичната лирика, превеждането и рецепцията на немскоезичната литература в България, съпоставителни разработки с ценни наблюдения върху Хайне, Ленау, Дюренмат, Рилке, Шилер, Лесинг и мн. др.

Професор Стайчева има значим принос за утвърждаването на Факултета по класически и нови филология на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Тя е авторитетен учен и всеотдаен дългогодишен преподавател, която подготви и посвети в българската наука и образование десетки специалисти, дипломанти и докторанти. Неоценима е нейната роля като основател и ръководител на Австрийската библиотека, председател на Съюза на преводачите в България, член на Специализирания научен съвет по литературознание, на Научната комисия по филология на Висшата атестационна комисия при Министерския съвет, на Научния съвет на Института за литература при БАН и на други престижни научни и творчески организации.

Дълги години професор Стайчева си сътрудничи с Института за литература при БАН, особено със секция „Сравнително литературознание”, допринасяйки за проучването и активизирането на междукултурния диалог. Нейна заслуга е отпечатването на мащабния труд „Преводна рецепция на европейските литератури в България”.

Ще запомним проф. Емилия Стайчева с нейната пословична принципност и широта на научния й поглед!
Поклон пред светлата й памет!

Институт за литература
при Българската академия на науките