България и Русия (XVIII - XXI век) - стерeотипи и деконструкции

 • Статус
  Приключил
 • Период на изпълнение
  2012г. — 2014г.
 • Ръководител: проф. дфн Румяна Дамянова
 • Финансиране
  Еквивалентна безвалутна размяна

Научен колектив: ст.н.с. д-р Радостин Русев, ст.н.с. д-р Камен Михайлов, гл. ас. д-р Николета Пътова

Целта на проекта е да разкрие и представи изгражданите през вековете стереотипи в българо-руските културни връзки, да  проследи процесите на де-конструиране на стереотипното като поведение и книжовни изяви, да открие нови и по-различни пресечни точки във взаимодействията между двете култури и двата народа. През 2013 г. в София бе проведена българо-руска научна конференция по темата на проекта с участие на учени от институти на БАН и от РАН. Бе подготвена и сборник с материали от конференцията, издаден в Москва.

Издания:

 • БОЛГАРИЯ И РОССИЯ (XVIII - XXI ВВ) – СТЕРЕОТИПЫ: ВОЗДНИКНОВЕНИЕ, БЫТОВАНИЕ, РАЗРУШЕНИЕ. Москва, 2019.

Съвместен научен проект с Института по славяноведение при Руската академия на науките, Москва.