Иван Д. Шишманов и модернизацията на българската хуманитарна наука

 • Статус
  Приключил
 • Период на изпълнение
  2004г. — 2008г.
 • Ръководител: проф. дфн Румяна Дамянова
 • Финансиране
  Външно

Научен колектив: ст.н.с. д-р Стоянка Бояджиева, ст.н.с. д-р Камен Михайлов, ст.н.с. I ст. дин Надя Данова, ст.н.с. I ст. дин Румяна Радкова, д-р Недка Капралова (секретар), н.с. I ст. д-р Данчо Господинов, ст.н.с., д-р Лидия Михова, д-р Светлана Русинова, ст.н.с. I ст. дин Рачко Попов, ст.н.с. I ст. дфн Владко Мурдаров

 

Целта на този проект е да обхване в максимална пълнота многостранното дело на проф. Иван Д. Шишманов, да представи неговите базисни за българската хуманитаристика изследвания, да открои неговите „гледища“, дали старт на различни клонове на научното знание в България. Не по-малко важно е да бъдат издирени, проучени, коментирани и издадени неизвестни негови трудове, богатата му кореспонденция. Такъв обемащ подход към сложната, многостранна и богата личност на създателя на българската хуманитаристика Иван Д. Шишманов предопредели и избора на научен колектив: в него участват учени от различни институти на БАН – Института за литература, Институт за български език, Институт за фолклор, Етнографски институт. Проектът е интердисциплинарен, както богато като методология и проблемно-тематични насоки е самото творчество на Шишманов. Респектиращото като обем и значение научно наследство на Иван Шишманов не можеше да бъде обхванато в един научен форум и бе възприета и реализирана идеята  да се провеждат ежегодно „Шишманови четения“. На тях взимаха участие учени от БАН и от всички университети в България, от библиотеки и отделни научни центрове. Взеха участие и учени от Русия – Марина Смолянинова, Чехия – Владимир Кржиж, Румъния – Елена  Сюпюр. Украйна, Лвов – Наталия Григораш и Галина Бушко. На тези форуми се дискутираха методологически въпроси, залегнали в творчеството на Шишманов, проблематизирани бяха някои негови гледища върху литературната история и социологията, взаимовръзките и влиянията, бяха разкрити и интерпретирани изявите му в различни сфери – като изследовател на Българското възраждане и на българското народознание, методолог, създател на българската компаративистика, един от първите русисти и културолози, създател на научния форум на българската хуманитаристика през XIX в. – „Сборник за народни умотворения, наука и книжнина“, и др. През 2012 г. бе проведена тридневна конференция по случай 150 г. от рождението на Иван Д. Шишманов. В резултат на провежданите „Шишманови четения“ бяха подготвени и издадени със спонсорство от Фонд „Култура“ на МК 4 отделни тома, посветени на богатото научно наследство на Иван Шишманов:

 • Иван Д. Шишманов – форумът. Шишманови четения. Книга 1. С., 2005
 • Иван Д. Шишманов – ученият и гражданинът. Шишманови четения. Книга 2. С., 2006
 • „Да бъдем европейци и все пак българи“. Иван  Шишманов в оценката на съвременниците си. Спомени, отзиви,¸материали. С., 2006
 • Иван Д. Шишманов – наука и политика. Шишманови четения. Книга 3. С., 2007