Превод и рецепция

  • Статус
    Приключил
  • Период на изпълнение
    2016г. — 2019г.
  • Ръководител: проф. дфн Йонка Найденова
  • Финансиране
    Бюджетно

Научен колектив: проф. дфн Йонка Найденова, доц. д-р Георги Цанков, доц. д-р Радостин Русев, проф. дфн Христо Манолакев, гл. ас. д-р Теодора Цанкова, гл. ас. д-р Албена Иванова; Ст. Георгиев (докторант)

 

Проектът продължава дългогодишната плодотворна традиция на българското сравнително литературознание в изследването на чуждите литератури в България, давайки възможност за обобщение на натрупаните наблюдения, както и за открояване на актуални проблеми, свързани с превода на художествените творби и книгоиздаването. Организирана е мащабна конференция „Преводът между конюнктурата и мисията: посттоталитарни стратегии за представяне на чуждите литератури в България“ (23 – 25 октомври 2017), както и кръгла маса по проблемите на книгоиздаването и с участието на над 40 участници – изследователи, преводачи и издатели. Осъществена е конкретна работа от съставителите, ръководители и на проекта, по комплектуването и редактирането на сборник с докладите от конференцията, подготвен за печат.